Deler av en metafeltdefinisjon

Metafeltdefinisjoner spesifiserer hvilken del av butikken et metafelt gjelder for, og hvilke verdier metafeltet kan ha. Sørg for at du forstår delene av en metafeltdefinisjon før du gjør deg følgende oppgaver:

Metafeltdefinisjoner har følgende deler:

  • navn, som brukes til å identifisere metafeltet i Shopify-administrator
  • nøkkel, for eksempel for å gruppere metafelter for bestemte deler av butikken
  • beskrivelse (valgfritt), for eksempel informasjon om hvilke verdier som skal angis for metafeltet
  • type, som tekst, fil eller URL-adresse
  • valideringer (valgfritt), som grenser for antall tegn, eller minimums- og maksimumsverdier

En metafeltdefinisjon for produkters utløpsdato kan for eksempel ha nøkkelen products.expiration_date, verdien Dato og beskrivelsen Angi datoen i formatet ÅÅÅÅ/MM/DD. Valideringene kan spesifisere at bare datoverdier mellom 2021/07/01 og 2025/12/31 er gyldige.

Hvis du vil ha mer informasjon om delene av en metafeltdefinisjon, kan du se følgende tabell eller se gjennom utviklerdokumentasjonen for metafelt.

Deler av en metafeltdefinisjon
Navn Beskrivelse
Navnefelt og nøkkel

Sammen skaper navnefeltet og nøkkelen en unik identifikator for metafeltet. De skilles med en ., og kan bare inneholde bokstaver, tall, understreker (_) og bindestreker (-).

Du kan bruke et navnefelt for å gruppere lignende metafelter, men hver kombinasjon av navnefelt og nøkkel må være unik. Du kan for eksempel bruke navnefeltet products for å gruppere nøklene expiration_date og rating for produktmetafelter.

Standarddefinisjoner bruker standardiserte navneområder og nøkler, mens egendefinerte definisjoner bruker automatisk genererte navneområder og nøkler du kan redigere.

Verdi

Typen og formatet til informasjonen som finnes i metafeltet. For eksempel ren tekst, URL-adresse eller heltall.

Metafelter godtar bare de støttede verdiene for sin innholdstype. For mer informasjon om støttede verdier for vanlige typer metafelter, kan du se Innholdstyper og verdier for metafelter.

Beskrivelse (valgfritt) En beskrivelse av metafeltet som hjelper deg å angi de riktige verdiene. Beskrivelsen vises på siden i Shopify-administrator der du legger til verdier for metafeltet.
Validering (valgfritt) En innstilling du kan konfigurere for å begrense verdiene metafeltet kan inneholde. Du kan angi minimums- og maksimumsverdier, eller bruke regulære uttrykk for å kontrollere intervallet av aksepterte verdier for metafeltet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis