Chọn sử dụng quy trình tự động hóa giao dịch thanh toán bỏ dở mới

Với quy trình tự động hóa thu hút lại giao dịch thanh toán bỏ dở, bạn sẽ có thể gửi email tự động đến khách hàng nào đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng và bắt đầu thanh toán nhưng rời khỏi trang thanh toán trước khi hoàn tất đơn mua hàng.

Phần cài đặt quy trình tự động hóa giao dịch thanh toán bỏ dở sẽ chuyển sang mục Tiếp thị của trang quản trị Shopify. Cài đặt mới cho phép bạn linh hoạt hơn trong thiết kế và quyền kiểm soát thời gian gửi và người nhận của giao dịch thanh toán bỏ dở. Chuyển đến mục này để chọn sử dụng quy trình tự động hóa mới.

Bạn có thể tiếp tục sử dụng email về giao dịch thanh toán bỏ dở hiện có trong Cài đặt > Thanh toán cho đến khi email bị xóa, và khi đó, bạn cần chuyển sang giao dịch thanh toán bỏ dở mới trong mục Tiếp thị. Trước khi email bị xóa, bạn có thể tham khảo khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở để tìm hiểu thêm.

Chuyển sang quy trình tự động hóa giao dịch thanh toán bỏ dở mới

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Tiếp thị > Tự động hóa.
 2. Nhấp vào Tạo quy trình tự động hóa.
 3. Chọn mẫu quy trình tự động hóa Giao dịch thanh toán bỏ dở.
 4. Không bắt buộc: Nhấp vào Chỉnh sửa để chỉnh sửa nội dung email hoặc thay đổi quy trình làm việc của quy trình tự động hóa.
 5. Nhấp vào Bật quy trình tự động hóa.
 6. Xem lại thông tin và nhấp vào Tiếp tục.

Sau khi bật quy trình tự động hóa mới, bạn có thể chỉnh sửa và quản lý quy trình tự động hóa, bao gồm tắt và bật quy trình tự động hóa từ trang tóm tắt của quy trình tự động hóa.

Chỉnh sửa email về giao dịch thanh toán bỏ dở

Bạn có thể thay đổi danh sách khách hàng nhận được email, dòng chủ đề, văn bản xem trước và địa chỉ email nhận được email.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa nội dung của email về giao dịch thanh toán bỏ dở bằng cách sử dụng cùng mục chỉnh sửa email được sử dụng trong Shopify Email. Bạn có thể thêm văn bản và tùy chỉnh thiết kế bằng cách thêm logo hoặc thay đổi bảng màu để thể hiện thương hiệu cửa hàng. Bạn cũng có thể thêm ưu đãi giảm giá mà khách hàng có thể sử dụng khi họ quay lại trang thanh toán. Tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh email.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Tiếp thị > Tự động hóa.
 2. Nhấp vào Tạo quy trình tự động hóa.
 3. Chọn mẫu quy trình tự động hóa Giao dịch thanh toán bỏ dở.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa > Chỉnh sửa email.
 5. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 6. Xem kỹ những lưu ý khi chỉnh sửa email, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
 7. Không bắt buộc: Chỉnh sửa bất kỳ mục nào sau đây:

  • Bên cạnh Đến:, bạn có thể chọn nhóm khách hàng mà bạn muốn gửi email đến.
  • Bên cạnh Chủ đề:, bạn có thể thay đổi dòng chủ đề email mặc định thành dòng mà bạn muốn thêm vào email về giao dịch thanh toán bỏ dở.
  • Bên cạnh Văn bản xem trước:, bạn có thể tóm tắt email bằng văn bản hiển thị sau dòng chủ đề.
  • Bên cạnh Từ:, bạn có thể nhấp vào Chỉnh sửa để mở phần cài đặt email người gửi nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email sẽ gửi email.
 8. Tùy chỉnh thư email bằng trình chỉnh sửa mục của Shopify Email.

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Tự động gửi liên kết đến giao dịch thanh toán bỏ dở cho khách hàng qua email

Để tự động gửi email về giao dịch thanh toán bỏ dở, bạn cần tạo quy trình tự động hóa. Mỗi email tự động hóa chứa một liên kết dẫn đến giỏ hàng bị bỏ quên của khách hàng, cho phép họ hoàn tất thanh toán nếu muốn. Nếu không muốn tự động gửi những email này, bạn có thể gửi theo cách thủ công.

Khi bạn tạo quy trình tự động hóa giao dịch thanh toán bỏ dở mới qua mục Tiếp thị > Tự động hóa, cài đặt của bạn sẽ hoàn toàn tương tự cài đặt giao dịch thanh toán bỏ dở trước đó. Nếu bạn tạo quy trình tự động hóa giao dịch thanh toán bỏ dở thứ hai thì quy trình tự động hóa sẽ mặc định có thời gian chờ là 10 giờ trước khi gửi email cho khách hàng và sẽ chỉ gửi cho khách hàng đã đăng ký tiếp thị.

Bạn có thể sử dụng Shopify Flow để chỉnh sửa quy trình làm việc cho quy trình tự động hóa giao dịch thanh toán bỏ dở mới, bao gồm thời gian chờ.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Tiếp thị > Tự động hóa.
 2. Nhấp vào Tạo quy trình tự động hóa.
 3. Chọn quy trình tự động hóa Giao dịch thanh toán bỏ dở.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa > Chỉnh sửa quy trình làm việc.
 5. Sử dụng Shopify flow để chỉnh sửa quy trình làm việc.
 6. Nhấp vào Bật quy trình làm việc khi bạn đã hoàn tất chỉnh sửa.

Nắm được những giao dịch thanh toán bỏ dở không kích hoạt quy trình tự động hóa

Email thu hút lại giao dịch thanh toán bỏ dở không được gửi đối với các giao dịch thanh toán bỏ dở thuộc những trường hợp sau:

 • Khi khách hàng chưa hoàn tất giao dịch mua hàng và đã đăng ký nhận thông tin tiếp thị trước đó.
 • Khi khách hàng tạo một hoặc nhiều giao dịch thanh toán bỏ dở rồi hoàn tất một giao dịch mua hàng trước khi email về giao dịch thanh toán bỏ dở được gửi đi.
 • Khi không có sẵn mặt hàng nào trên trang thanh toán để mua.
 • Khi tất cả mặt hàng trên trang thanh toán được miễn phí và khách hàng không truy cập trang vận chuyển để thêm phí vận chuyển hoặc phí vận chuyển cũng được miễn phí.
 • Khi giao dịch thanh toán bị bỏ dở trên trang thanh toán của ứng dụng Shop. Quy trình tự động hóa chỉ áp dụng cho trang thanh toán của Cửa hàng trực tuyến.
 • Khi khách hàng bỏ dở giao dịch thanh toán tại thời điểm gần đây hơn và thời gian chờ kể từ giao dịch thanh toán bỏ dở mới nhất chưa hết.

Nếu bạn đã định cấu hình cửa hàng để tự động gửi email về giao dịch thanh toán bỏ dở, trang Tự động hóa sẽ có dữ liệu hiệu suất.

Xem lại chi tiết kích hoạt quy trình tự động hóa

Trên trang Tự động hóa, bạn có thể nhấp vào một quy trình tự động hóa cụ thể để hiển thị thông tin chi tiết về quy trình tự động hóa đó, ví dụ như email về giao dịch thanh toán bỏ dở có được gửi cho khách hàng thành công không. Mỗi email được gửi sẽ được gọi là một Lần chạy và có ID tương ứng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Tiếp thị > Tự động hóa.
 2. Trong mục Tự động hóa, nhấp vào quy trình tự động hóa mà bạn muốn xem lại kết quả.
 3. Trong mục Quy trình làm việc, nhấp vào Xem hoạt động gần đây.
 4. Nhấp vào email đã gửi hoặc ID Lần chạy mà bạn muốn xem lại thông tin chi tiết.

Thông tin chi tiết về email hoặc ID Lần chạy sẽ hiển thị trong mục Kết quả.

Gửi thủ công email về giao dịch thanh toán bỏ dở

Bạn có thể chọn gửi thủ công email về giao dịch thanh toán bỏ dở cho khách hàng. Email này chứa một liên kết đến giỏ hàng bị bỏ quên của khách hàng, cho phép họ hoàn tất giao dịch thanh toán. Bạn có thể cần gửi email về giao dịch thanh toán bỏ dở theo cách thủ công nếu bạn chưa thiết lập quy trình tự động hóa hoặc nếu khách hàng yêu cầu liên kết đến giao dịch thanh toán bỏ dở.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng > Giao dịch thanh toán bỏ dở.
 2. Nhấp vào mã giao dịch thanh toán bỏ dở bạn muốn khôi phục.
 3. Nhấp vào email của khách hàng bên dưới phần thông tin khách hàng.

Ứng dụng email của bạn sẽ khởi chạy với liên kết giao dịch thanh toán bỏ dở trong phần nội dung email.

Nếu khách hàng hoàn tất đơn hàng bằng liên kết đó thì Trạng thái khôi phục trên trang Giao dịch thanh toán bỏ dở sẽ cập nhật để hiển thị là đã khôi phục.

Rà soát giao dịch thanh toán bỏ dở

Bạn có thể rà soát giao dịch thanh toán bỏ dở để tìm ra mẫu hình gợi ý lý do khách hàng không hoàn tất đơn hàng.

Giao dịch thanh toán bỏ dở được lưu trong trang quản trị Shopify trong vòng ba tháng. Giao dịch thanh toán bỏ dở quá ba tháng bị xóa khỏi trang quản trị vào thứ Hai hằng tuần.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào Giao dịch thanh toán bỏ dở.

Xem sự kiện thanh toán trong giao dịch thanh toán bỏ dở

Sự kiện thanh toán được lưu trong lịch sử giao dịch thanh toán bỏ dở đối với mỗi lần khách hàng cố gắng thanh toán đơn hàng. Bạn có thể mở rộng sự kiện thanh toán để xem thêm chi tiết.

Sự kiện thanh toán có thể hữu ích nếu khách hàng cố đặt hàng và không thể thanh toán. Nếu khách hàng liên hệ với bạn vì giao dịch thanh toán không thành công, bạn có thể xem thông tin chi tiết về sự kiện thanh toán và sử dụng thông tin này để hỗ trợ khách hàng đặt hàng.

Nếu khách hàng thanh toán thành công tại trang thanh toán, hãy vào lịch trình đơn hàng để xem sự kiện thanh toán.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng > Giao dịch thanh toán bỏ dở.

 2. Nhấp vào giao dịch thanh toán bỏ dở.

 3. Trong mục Lịch sử, nhấp vào một sự kiện thanh toán.

Báo cáo email về giao dịch thanh toán bỏ dở

Báo cáo email về giao dịch thanh toán bỏ dở của Shopify giúp bạn hiểu rõ hơn mức độ hiệu quả của các email này trong việc đưa khách hàng trở lại để hoàn thành giao dịch. Báo cáo này có trong mục Tiếp thị của Shopify.

Báo cáo này cho bạn biết có bao nhiêu phiên và đơn hàng đã hoàn tất bắt nguồn từ email nhắc nhở. Bạn cũng có thể xem những thông tin như tỷ lệ chuyển đổi, tổng doanh số, giá trị đơn hàng trung bình, số lượng sản phẩm đã bán trung bình và số lượng khách hàng là khách hàng lần đầu.

Báo cáo chỉ hiển thị dữ liệu từ ngày 18/11/2019 trở đi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí