Shopify Collabs

Shopify Collabs giúp các doanh nghiệp và người sáng tạo kết nối với nhau bằng một ứng dụng kiểu Marketplace.

Bạn có thể kết nối với người sáng tạo bằng cách gửi lời mời trực tiếp, chia sẻ ưu đãi hoa hồng tức thì trong Mạng lưới Collabs, hoặc thiết lập trang cửa hàng trực tuyến để chấp nhận đơn đăng ký từ đơn vị liên kết. Bạn có thể dùng Shopify Collabs để gửi quà tặng hoặc mã giảm giá, theo dõi doanh số của đơn vị liên kết và thanh toán cho đơn vị liên kết.

Người sáng tạo có thể tìm kiếm sản phẩm để tạo liên kết nhận hoa hồng hoặc đăng ký chương trình liên kết cụ thể chạy bởi nhiều doanh nghiệp khác nhau cùng sử dụng Shopify Collabs.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí