Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Authorize.net

Authorize.net là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho phép bạn chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng trên cửa hàng Shopify.

Thiết lập Authorize.net trên cửa hàng

  1. Tắt chế độ thử nghiệm đối với Authorize.net
  2. Kích hoạt Authorize.net trên Shopify

Tắt chế độ thử nghiệm đối với Authorize.net

Tài khoản Authorize.net ở chế độ thử nghiệm khi bạn mở tài khoản thương nhân với Authorize.net. Máy chủ thử nghiệm không tương thích với Shopify, vì vậy bạn cần tắt chế độ thử nghiệm đối với tài khoản Authorize.net.

Các bước thực hiện:

Sau khi tắt chế độ thử nghiệm, bạn có thể kích hoạt Authorize.net trên Shopify.

Kích hoạt Authorize.net trên Shopify

Authorize.net lúc này đã được thiết lập để xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng trên cửa hàng Shopify.

Sử dụng Authorize.net ở chế độ thử nghiệm

Nếu bạn muốn sử dụng Authorize.net ở chế độ thử nghiệm, bạn cần đăng ký tài khoản sandbox Authorize.net. Sau khi đăng ký tài khoản sandbox, bạn cần thiết lập chế độ thử nghiệm trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

Bây giờ, bạn có thể thử nghiệm cấu hình Authorize.net bằng cách tiến hành mua sắm trên cửa hàng bằng một trong những số thẻ thử nghiệm Authorize.net.

Xử lý vấn đề về Authorize.net

Hoàn tiền thất bại do trường bắt buộc

Khi bạn cố gắng hoàn tiền đơn hàng trên Shopify đã được thanh toán bằng Authorize.net, bạn có thể gặp thông báo lỗi như Bill To Last Name is required. Thông báo này có nghĩa một hoặc nhiều trường trong biểu mẫu thanh toán lưu tại Authorize.net được thiết lập là required, gây ra lỗi với đơn hàng Shopify. Để hoàn tiền đơn hàng trên Shopify, bạn cần chuyển đến Biểu mẫu thanh toán lưu trữ trên tài khoản Authorize.net và thiết lập tất cả trường là không bắt buộc. Để được hỗ trợ thiết lập trường trên Biểu mẫu thanh toán lưu trữ, xem trung tâm hỗ trợ Authorize.net.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí