Cấu hình nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba

Nếu bạn đang không sử dụng Shopify Payments và muốn chấp nhận thẻ tín dụng, bạn có thể chọn trong số hơn 100 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng dành cho cửa hàng Shopify.

Bạn có thể kích hoạt hoặc thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán ở trang Thanh toán của trang quản trị Shopify.

Kích hoạt nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng

Các bước thực hiện:

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
 • Nếu bạn đã bật Shopify Payments:
 • Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
 • Ở cuối trang, nhấp vào Chuyển sang nhà cung cấp bên thứ ba và nhấp lại vào Chuyển sang nhà cung cấp bên thứ ba để xác nhận.
 • Nếu bạn chưa bật Shopify Payments, nhấp vào Xem tất cả các nhà cung cấp khác trong mục Shopify Payments.
 • Nếu Shopify Payments không khả dụng tại quốc gia của bạn, hãy nhấp vào Chọn nhà cung cấp trong mục Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
 1. Chọn nhà cung cấp bạn muốn sử dụng từ danh sách.

 2. Nhập thông tin đăng nhập tài khoản cho nhà cung cấp bạn chọn.

 3. Nhấp vào Activate (Kích hoạt).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Choose another provider (Chọn nhà cung cấp khác).

 2. Chọn nhà cung cấp bạn muốn sử dụng từ danh sách.

 3. Nhập thông tin đăng nhập tài khoản cho nhà cung cấp bạn chọn.

 4. Nhấp vào Activate (Kích hoạt).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Lúc này, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bạn chọn sẽ được kích hoạt tại cửa hàng.

Khi bạn thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trước đó sẽ bị xóa khỏi cài đặt thanh toán của bạn, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng nếu cần họ trong những trường hợp như trả lại đơn hàng. Nếu muốn xử lý đơn hàng trả lại đối với đơn hàng được đặt bằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trước đây, bạn không được xóa thông tin xác thực tài khoản khỏi trang Thanh toán của Trang quản trị Shopify trước khi đổi nhà cung cấp.

Thêm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng ActiveMerchant

Chúng tôi không còn chấp nhận nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mới vào Shopify bằng ActiveMerchant. Dự án GitHub vẫn miễn phí và sẵn có đối với những nhà phát triển muốn sử dụng nó cùng các dự án khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí