Cấu hình nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba

Nếu bạn đang không sử dụng Shopify Payments và muốn chấp nhận thẻ tín dụng, bạn có thể chọn trong số hơn 100 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng dành cho cửa hàng Shopify.

Bạn có thể kích hoạt hoặc thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán ở trang Thanh toán của trang quản trị Shopify.

Kích hoạt nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng

Lưu ý: Chỉ chủ sở hữu cửa hàng mới có thể thêm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Third-party providers (Nhà cung cấp bên thứ ba), nhấp vào Choose third-party provider (Chọn nhà cung cấp bên thứ ba).

Lưu ý: Bạn chỉ có thể kích hoạt một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng tại một thời điểm. Nếu bạn đã kích hoạt một nhà cung cấp, bạn có thể thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng.

  1. Chọn nhà cung cấp bạn muốn sử dụng từ danh sách.

  2. Nhập thông tin đăng nhập tài khoản cho nhà cung cấp bạn chọn.

  3. Nhấp vào Activate (Kích hoạt).

Lưu ý: Shopify Payments chỉ dành cho cửa hàng tại một số quốc gia nhất định. Để tìm hiểu danh sách các quốc gia được hỗ trợ, hãy xem Tôi có thể sử dụng Shopify Payments không?.

Thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng

Lưu ý: Chỉ chủ sở hữu cửa hàng mới có thể thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Các bước thực hiện:

  1. Nhấp vào Choose another provider (Chọn nhà cung cấp khác).

  2. Chọn nhà cung cấp bạn muốn sử dụng từ danh sách.

  3. Nhập thông tin đăng nhập tài khoản cho nhà cung cấp bạn chọn.

  4. Nhấp vào Activate (Kích hoạt).

Lúc này, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bạn chọn sẽ được kích hoạt tại cửa hàng.

Thêm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng ActiveMerchant

Chúng tôi không còn chấp nhận nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mới vào Shopify bằng ActiveMerchant. Dự án GitHub vẫn miễn phí và sẵn có đối với những nhà phát triển muốn sử dụng nó cùng các dự án khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí