Cấu hình nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba

Nếu bạn đang không sử dụng Shopify Payments và muốn chấp nhận thẻ tín dụng, bạn có thể chọn trong số hơn 100 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng dành cho cửa hàng Shopify.

Bạn có thể kích hoạt hoặc thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán ở trang Thanh toán của trang quản trị Shopify.

Kích hoạt nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng

Bạn chỉ có thể kích hoạt một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng tại một thời điểm. Nếu đã kích hoạt một nhà cung cấp rồi thì bạn có thể thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Các bước thực hiện:

Thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng

Các bước thực hiện:

Lúc này, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bạn chọn sẽ được kích hoạt tại cửa hàng.

Khi bạn thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trước đó sẽ bị xóa khỏi cài đặt thanh toán của bạn, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng nếu cần họ trong những trường hợp như trả lại đơn hàng. Nếu muốn xử lý đơn hàng trả lại đối với đơn hàng được đặt bằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trước đây, bạn không được xóa thông tin xác thực tài khoản khỏi trang Thanh toán của Trang quản trị Shopify trước khi đổi nhà cung cấp.

Thêm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng ActiveMerchant

Chúng tôi không còn chấp nhận nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mới vào Shopify bằng ActiveMerchant. Dự án GitHub vẫn miễn phí và sẵn có đối với những nhà phát triển muốn sử dụng nó cùng các dự án khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí