Đã cập nhật nhóm gói bán hàng

Yếu tố kích hoạt Đã cập nhật gói bán hàng bắt đầu quy trình làm việc khi nhóm gói bán hàng được cập nhật.

Dữ liệu được cung cấp

Dữ liệu sau được cung cấp cho các quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã cập nhật nhóm gói bán hàng. Xem tài liệu về gói bán hàng để biết thêm thông tin.

Dữ liệu được cung cấp cho quy trình làm việc có yếu tố kích hoạt này.
Dữ liệu Mô tả
nhóm gói bán hàng Nhóm gói bán hàng đã được cập nhật. Cho phép truy cập dữ liệu về API Admin GraphQL Đối tượng nhóm gói bán hàng

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt

Để thử nghiệm quy trình làm việc đang hoạt động bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, bạn có thể:

  • Cập nhật nhóm gói bán hàng trong ứng dụng gói đăng ký.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí