Đã thử thách lần thanh toán gói đăng ký

Yếu tố kích hoạt Đã thử thách lần thanh toán gói đăng ký sẽ bắt đầu quy trình làm việc khi lần thanh toán gói đăng ký bị thử thách.

Dữ liệu được cung cấp

Dữ liệu sau được cung cấp cho các quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã thử thách lần thanh toán gói đăng ký.

Dữ liệu được cung cấp cho quy trình làm việc có yếu tố kích hoạt này.
Dữ liệu Mô tả
lần thanh toán gói đăng ký Lần thanh toán gói đăng ký bị thử thách. Cho phép truy cập dữ liệu về API Admin GraphQL Đối tượng lần thanh toán gói đăng ký
hợp đồng đăng ký Hợp đồng đăng ký đã tạo. Cho phép truy cập dữ liệu về API GraphQL Admin Đối tượng hợp đồng đăng ký

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt

Để thử nghiệm quy trình làm việc đang hoạt động bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, bạn có thể:

  • Cập nhật phương thức thanh toán cho gói đăng ký bằng số thẻ tín dụng 4000000000000259 với Shop Pay. Sau đó, tạo lần thanh toán gói đăng ký và email sẽ được gửi đi. Khi người mua nhấp vào liên kết trong email, webhook sẽ thực thi.
  • Cập nhật phương thức thanh toán cho gói đăng ký bằng số thẻ tín dụng 4000000000003220 với Stripe. Sau đó, tạo lần thanh toán gói đăng ký và email sẽ được gửi đi. Khi người mua nhấp vào liên kết trong email, webhook sẽ thực thi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí