Đã gộp đơn hàng thực hiện

Yếu tố kích hoạt Đã gộp đơn hàng thực hiện bắt đầu quy trình làm việc khi có đơn hàng thực hiện được gộp bởi bạn hoặc một ứng dụng bên thứ ba. Quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt này sẽ hoạt động trên đơn hàng thực hiện mới kết hợp cùng với tất cả mục hàng liên quan.

Dữ liệu được cung cấp

Các dữ liệu sau được cung cấp cho quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã gộp đơn hàng thực hiện.

Dữ liệu được cung cấp cho quy trình làm việc có yếu tố kích hoạt này.
Dữ liệu Mô tả
fulfillmentOrder Đơn hàng thực hiện đã được tạo. Cho phép truy cập dữ liệu về GraphQL Admin API đối tượng Đơn hàng thực hiện

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt

Để thử nghiệm quy trình làm việc đang hoạt động bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Gộp đơn hàng thực hiện trên trang quản trị Shopify: Chọn đơn hàng có nhiều mục hàng trên trang Đơn hàng. Chia nhỏ đơn hàng thực hiện, sau đó gộp lại.
  • Liên hệ với ứng dụng quản lý đơn hàng bên thứ ba để gộp đơn hàng thực hiện bằng đối tượng thay đổi fulfillmentOrderMerge .

Thao tác

Yếu tố kích hoạt này cung cấp đơn hàng thực hiện nên bạn có thể sử dụng mọi thao tác yêu cầu đơn hàng thực hiện, bao gồm:

Các đối tượng Đơn hàng thực hiện cho phép bạn truy cập dữ liệu khác như Đơn hàng đã liên kết nên bạn có thể sử dụng bằng các thao tác với đơn hàng sau:

Đơn hàng thực hiện cũng chứa danh sách dữ liệu như mục hàng. Với thao tác Cho từng, bạn có thể tạo vòng lặp qua các danh sách này và thực hiện thao tác đối với từng mục.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ gửi email khi gộp đơn hàng thực hiện

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email nội bộ sẽ được gửi khi gộp đơn hàng thực hiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí