Đã cập nhật trạng thái sản phẩm

Yếu tố kích hoạt Đã cập nhật trạng thái sản phẩm bắt đầu quy trình làm việc khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba thay đổi trạng thái của một sản phẩm.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã cập nhật trạng thái sản phẩm.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc đưa sản phẩm lên kênh bán hàng của cửa hàng trực tuyến khi trạng thái của sản phẩm đó thay đổi từ đã lưu trữ thành đang xử lý

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, sản phẩm được đưa lên kênh bán hàng của cửa hàng trực tuyến khi trạng thái của sản phẩm đó thay đổi từ đã lưu trữ thành đang xử lý.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã cập nhật trạng thái sản phẩm

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy thay đổi trạng thái sản phẩm.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã cập nhật trạng thái sản phẩm cho phép thực hiện các thao tác bằng đối tượng API Graphql ProductPublication.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí