Khách hàng rời khỏi cửa hàng trực tuyến mà không mua hàng

Yếu tố kích hoạt Khách hàng rời khỏi cửa hàng trực tuyến mà không mua hàng bắt đầu quy trình làm việc khi khách hàng rời khỏi cửa hàng mà không mua hàng.

Thao tác

Bạn có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Khách hàng rời khỏi cửa hàng mà không mua hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc kiểm tra xem hình thức bỏ dở có tương đương với lần duyệt xem không

Quy trình làm việc ví dụ này biểu thị cách yếu tố kích hoạt Khách hàng rời khỏi cửa hàng trực tuyến mà không mua hàng kiểm tra xem hình thức bỏ dở cho phiên của khách hàng có phải là BROWSE hay không.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Khách hàng rời khỏi cửa hàng trực tuyến

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn trên tư cách khách hàng, nhấp vào ít nhất một sản phẩm rồi rời khỏi cửa hàng trực tuyến.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Khách hàng rời khỏi cửa hàng trực tuyến mà không mua hàng cho phép thực hiện thao tác với các đối tượng GraphQL API sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí