Quyền được chỉ định cho người liên hệ của công ty

Yếu tố kích hoạt Quyền được chỉ định cho người liên hệ của công ty trong Shopify Flow sẽ bắt đầu quy trình làm việc khi người liên hệ được chỉ định quyền tại một địa điểm công ty.

Thao tác

Có thể sử dụng những thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Quyền được chỉ định cho người liên hệ của công ty.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ gửi email truy cập B2B khi người liên hệ của công ty được chỉ định quyền

Trong quy trình làm việc ví dụ này, người liên hệ sẽ nhận được email truy cập B2B khi được chỉ định quyền tại địa điểm công ty.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Quyền được chỉ định cho người liên hệ của công ty

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy chỉ định quyền cho một người liên hệ của công ty đối với một địa điểm cụ thể trên trang quản trị Shopify, ví dụ như trang quản trị địa điểm.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Quyền được chỉ định cho người liên hệ của công ty cho phép thực hiện thao tác với đối tượng CompanyContact Graphql API.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí