Đơn hàng sẵn sàng thực hiện

Yếu tố kích hoạt Đơn hàng đã sẵn sàng thực hiện sẽ bắt đầu một quy trình làm việc khi đơn hàng đã hoàn tất đánh giá rủi ro và có sẵn hàng trong kho.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đơn hàng sẵn sàng thực hiện.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc tạm dừng đơn hàng thực hiện nếu đơn hàng có thẻ Tạm dừng.

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, đơn hàng thực hiện bị tạm dừng nếu có thẻ Tạm dừng.

Kiểm tra yếu tố kích hoạt Đơn hàng đã sẵn sàng thực hiện

Để thử nghiệm một quy trình làm việc được bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo đơn hàng thử nghiệm. Đơn hàng phải hoàn tất phân tích rủi ro và có sẵn hàng trong kho.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đơn hàng sẵn sàng thực hiện cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí