Đã tạo tiền hoàn lại

Yếu tố kích hoạt Đã tạo tiền hoàn lại bắt đầu khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba hoàn một phần hoặc toàn bộ tiền đơn hàng.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo tiền hoàn lại.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi tiền hoàn lại được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi tiền hoàn lại được tạo.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo khoản hoàn tiền

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo một đơn hàng thử nghiệm, rồi tạo đơn hàng trả lại cho đơn hàng đó.

Chi tiết API

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt Đã tạo tiền hoàn lại cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí