Đã tắt tài khoản khách hàng

Yếu tố kích hoạt Đã vô hiệu hóa tài khoản khách hàng bắt đầu quy trình làm việc khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba vô hiệu hóa một tài khoản khách hàng trong trang quản trị Shopify.

Yếu tố kích hoạt này chỉ áp dụng cho tài khoản khách hàng cổ điển. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tài khoản khách hàng.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã vô hiệu hóa tài khoản khách hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ khách hàng khi tài khoản khách hàng bị tắt

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ khách hàng được thêm vào khi tài khoản khách hàng bị tắt.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã vô hiệu hóa tài khoản khách hàng

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy vô hiệu hóa một tài khoản khách hàng.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã vô hiệu hóa tài khoản khách hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí