Xóa trường thông tin bổ sung khách hàng

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung khách hàng xóa trường thông tin bổ sung khỏi khách hàng kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung khách hàng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Xóa trường thông tin bổ sung khách hàng.
Trường Mô tả
Không gian tên cho trường thông tin bổ sung Bắt buộc. Không gian tên cho trường thông tin bổ sung là không gian chứa một nhóm các trường thông tin bổ sung. Tập hợp các trường thông tin bổ sung lại trong một không gian tên sẽ ngăn trường thông tin bổ sung của bạn khỏi xung đột với các trường thông tin bổ sung khác.
Khóa Bắt buộc. Khóa là một mã nhận dạng cho giá trị trường thông tin bổ sung.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung khách hàng có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID khách hàng, xác định bộ sưu tập có trường thông tin bổ sung cần xóa. ID khách hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Xóa trường thông tin bổ sung khách hàng trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc xóa trường thông tin bổ sung khách hàng khi tài khoản khách hàng bị vô hiệu hóa

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, trường thông tin bổ sung khách hàng bị xóa khỏi khách hàng khi tài khoản của khách hàng đó bị vô hiệu hóa.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại đối tượng input MetafieldInput.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí