Di chuyển đơn hàng thực hiện

Thao tác Di chuyển đơn hàng thực hiện cập nhật địa điểm đã chỉ định của đơn hàng thực hiện. Nếu thao tác Di chuyển đơn hàng thực hiện được tiến hành đối với đơn hàng thực hiện không thể di chuyển hoặc đối với mục hàng được chỉ định tại địa điểm mới, thì quy trình làm việc sẽ ghi nhận lỗi.

Trường

Thao tác Di chuyển đơn hàng thực hiện bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Di chuyển đơn hàng thực hiện.
Trường Mô tả
Địa điểm mới ID vị trí cho vị trí sẽ di chuyển đơn hàng thực hiện đến.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Di chuyển đơn hàng thực hiện hoạt động đối với đơn hàng thực hiện. Thao tác này sử dụng ID đơn hàng thực hiện để xác định đơn hàng thực hiện cần di chuyển. ID đơn hàng thực hiện được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Bạn có thể sử dụng thao tác Di chuyển đơn hàng thực hiện trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Bạn cũng có thể sử dụng thao tác Di chuyển đơn hàng thực hiện trong bất kỳ quy trình làm việc nào lặp đi lặp lại qua các đơn hàng thực hiện bằng thao tác Cho từng vòng lặp (lặp lại).

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc di chuyển đơn hàng thực hiện khi yêu cầu thực hiện bị từ chối

Trong quy trình làm việc ví dụ này, đơn hàng thực hiện được di chuyển sau khi dịch vụ hoàn tất đơn hàng từ chối yêu cầu thực hiện.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, hãy xem thay đổi fulfillmentOrderMove.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí