Cập nhật điều khoản thanh toán cho địa điểm công ty

Thao tác Cập nhật điều khoản thanh toán cho địa điểm công ty sẽ cập nhật điều khoản thanh toán cho địa điểm công ty kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Cập nhật điều khoản thanh toán cho địa điểm công ty bao gồm các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Cập nhật điều khoản thanh toán cho địa điểm công ty.
Trường Mô tả
Mẫu Điều khoản thanh toán Bắt buộc. Bao gồm các điều khoản thanh toán mới để áp dụng cho địa điểm công ty.

Yếu tố kích hoạt

Có thể sử dụng thao tác Cập nhật điều khoản thanh toán cho địa điểm công ty với các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ cập nhật điều khoản thanh toán cho địa điểm công ty khi tạo địa điểm công ty

Trong quy trình làm việc ví dụ này, điều khoản thanh toán của địa điểm công ty được cập nhật khi tạo địa điểm công ty.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi companyLocationUpdate.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí