Cập nhật trường thông tin bổ sung đơn hàng nháp

Thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung đơn hàng nháp thêm một trường thông tin bổ sung vào đơn hàng nháp, trường này sẽ kích hoạt quy trình làm việc, hoặc cập nhật một trường thông tin bổ sung hiện có trên đơn hàng nháp đó.

Trường

Thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung đơn hàng nháp bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung đơn hàng nháp.
Trường Mô tả
Không gian tên cho trường thông tin bổ sung Bắt buộc. Không gian tên cho trường thông tin bổ sung là không gian chứa một nhóm các trường thông tin bổ sung. Tập hợp các trường thông tin bổ sung lại trong một không gian tên sẽ ngăn trường thông tin bổ sung của bạn khỏi xung đột với các trường thông tin bổ sung khác.
Khóa Bắt buộc. Khóa là một mã nhận dạng cho giá trị trường thông tin bổ sung.
Giá trị Bắt buộc. Giá trị này là thông tin cần lưu trữ trong trường thông tin bổ sung. Giá trị này luôn được lưu trữ dưới dạng chuỗi, bất kể trường thông tin bổ sung là loại nào.
Loại Loại dữ liệu của giá trị trường thông tin bổ sung.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung đơn hàng nháp có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID đơn hàng nháp, xác định đơn hàng nháp cần thêm trường thông tin bổ sung vào. ID đơn hàng nháp được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Bạn có thể dùng thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung đơn hàng nháp trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm trường thông tin bổ sung đơn hàng nháp khi tạo đơn hàng nháp

Trong quy trình làm việc ví dụ này, trường thông tin bổ sung đơn hàng nháp được thêm vào tất cả đơn hàng nháp mới tạo.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại đối tượng input MetafieldInput.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí