Gửi cảnh báo lỗi từ Shopify

Thao Gửi cảnh báo lỗi từ Shopify sẽ gửi cảnh báo trên trang quản trị Shopify trỏ đến một quy trình làm việc không thành công khác kích hoạt quy trình làm việc này.

Trường

Thao tác Gửi cảnh báo lỗi từ Shopify chứa các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Gửi cảnh báo lỗi từ Shopify.
Trường Mô tả
ID quy trình làm việc ID quy trình làm việc không thành công.
Tên quy trình làm việc Tên của quy trình làm việc không thành công.
Phiên bản quy trình làm việc Phiên bản quy trình làm việc không thành công.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Gửi cảnh báo lỗi từ Shopify đã thêm ba trường ẩn vào bằng yếu tố kích hoạt. Những trường này, ID quy trình làm việc, Tên quy trình làm việcPhiên bản quy trình làm việc, sẽ xác định quy trình làm việc không thành công được gửi đến cảnh báo từ Shopify. Các trường này được cài đặt theo mặc định và không thể thay đổi.

Có thể sử dụng thao tác Gửi cảnh báo lỗi từ Shopify trong các quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi cảnh báo thương nhân khi các quy trình làm việc khác không chạy

Trong quy trình làm việc mẫu này, cảnh báo thương nhân được gửi đi khi các quy trình làm việc khác không thể thực thi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí