Cập nhật ghi chú đơn hàng nháp

Thao tác Cập nhật ghi chú cho đơn hàng nháp sẽ cập nhật các ghi chú trên trang đơn hàng nháp của đơn hàng kích hoạt quy trình làm việc.

Khi bạn tạo đơn hàng từ đơn hàng nháp, các ghi chú của đơn hàng nháp cũng di chuyển theo và được thêm làm ghi chú đơn hàng.

Trường

Thao tác Cập nhật ghi chú cho đơn hàng nháp bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Cập nhật ghi chú cho đơn hàng nháp.
Trường Mô tả
Ghi chú Ghi chú được áp dụng cho đơn hàng nháp.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Cập nhật ghi chú đơn hàng nháp có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID đơn hàng nháp, xác định đơn hàng nháp cần cập nhật. ID đơn hàng nháp được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Cập nhật ghi chú đơn hàng nháp trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm ghi chú cho đơn hàng nháp khi đơn hàng đó được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, ghi chú được thêm vào tất cả các đơn hàng nháp mới tạo.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại thay đổi draftOrderUpdate.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí