Nhận dữ liệu hợp đồng đăng ký

Trong quy trình làm việc sử dụng dữ liệu hợp đồng đăng ký, bạn có thể dùng thao tác Nhận dữ liệu hợp đồng đăng ký để truy xuất thông tin hợp đồng đăng ký từ cửa hàng. Bạn có thể sử dụng thao tác này trong mọi quy trình làm việc, bao gồm cả yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch. Trong quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch, quy trình làm việc sẽ bắt đầu vào thời điểm bạn đã chỉ định chứ không phải bắt đầu do một sự kiện. Vì không có sự kiện cụ thể nào trong cửa hàng hoặc từ ứng dụng bắt đầu quy trình làm việc nên không có dữ liệu nào được tự động thêm vào.

Trường

Thao tác Nhận dữ liệu hợp đồng đăng ký chứa các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Nhận dữ liệu hợp đồng đăng ký.
Trường Mô tả
Số lượng hợp đồng đăng ký tối đa Bắt buộc. Số lượng hợp đồng đăng ký tối đa có thể được trả về bằng truy vấn tìm kiếm mà bạn chọn.
Chọn truy vấn để lọc dữ liệu Bắt buộc. Truy vấn tìm kiếm nhận dữ liệu sẽ được sử dụng trong quy trình làm việc. Chọn Nâng cao để tạo truy vấn hợp đồng đăng ký riêng bằng cú pháp tìm kiếm API của Shopify.
Chỉnh sửa truy vấn Truy vấn tìm kiếm được dùng để chọn hợp đồng đăng ký. Bạn có thể chỉnh sửa truy vấn này để tùy chỉnh kết quả.

Dữ liệu trả về

Thao tác Nhận dữ liệu hợp đồng đăng ký không tự mình thực hiện bất kỳ hành động trực tiếp nào trong cửa hàng. Thay vào đó, thao tác này sẽ trích xuất dữ liệu từ cửa hàng của bạn dựa trên truy vấn và cung cấp dữ liệu này để sử dụng trong các bước tiếp theo của quy trình làm việc.

Khi bạn thêm thao tác Nhận dữ liệu hợp đồng đăng ký vào một quy trình làm việc, các bước theo sau thao tác này sẽ có biến Nhận dữ liệu hợp đồng đăng ký trong hộp chọn biến. Để sử dụng dữ liệu do truy vấn trích xuất trong các điều kiện hoặc thao tác sau, hãy chọn Nhận dữ liệu hợp đồng đăng ký trong mục Dữ liệu trả về của bảng cấu hình. Đối với biến được tạo theo yêu cầu, sử dụng đối tượng getSubscriptionContractData.

Yếu tố kích hoạt

Có thể sử dụng thao tác Nhận dữ liệu hợp đồng đăng ký trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí