Cập nhật trang thanh toán thành bản nháp cho địa điểm công ty

Thao tác Cập nhật trang thanh toán thành bản nháp cho địa điểm công ty sẽ cập nhật cài đặt thanh toán của địa điểm công ty nào chỉ định việc có gửi đơn hàng dưới dạng đơn hàng nháp hay không.

Trường

Thao tác Cập nhật trang thanh toán thành bản nháp cho địa điểm công ty bao gồm các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Cập nhật trang thanh toán thành bản nháp cho địa điểm công ty.
Trường Mô tả
Gửi tất cả các đơn hàng dưới dạng bản nháp để đánh giá Nếu được kích hoạt, tất cả đơn hàng của địa điểm công ty sẽ được gửi đi dưới dạng bản nháp.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Cập nhật trang thanh toán thành bản nháp cho địa điểm công ty với các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ cập nhật quá trình thanh toán để gửi tất cả đơn hàng dưới dạng bản nháp cho địa điểm công ty khi tạo địa điểm công ty

Trong quy trình làm việc ví dụ này, quá trình thanh toán của địa điểm công ty được cập nhật để gửi tất cả đơn hàng dưới dạng bản nháp khi tạo địa điểm công ty.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi companyLocationUpdate.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí