Hủy lưu trữ đơn hàng

Thao tác Hủy lưu trữ đơn hàng sẽ hủy lưu trữ đơn hàng kích hoạt quy trình làm việc và trả đơn hàng đó về danh sách đơn hàng bỏ ngỏ.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Hủy lưu trữ đơn hàng có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID đơn hàng, xác định đơn hàng để hủy lưu trữ. ID đơn hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Hủy lưu trữ đơn hàng trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc hủy lưu trữ đơn hàng khi đơn hàng được hoàn tiền

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, đơn hàng bị hủy lưu trữ khi một khoản tiền hoàn lại được tạo cho đơn hàng đó.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại phần Mở lại đơn hàng đã đóng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí