Đã tạo đơn hàng

Yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng bắt đầu quy trình làm việc khi khách hàng đặt hàng hoặc khi đơn hàng nháp được đánh dấu là đã thanh toán và chuyển đổi thành đơn hàng.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc cập nhật ghi chú về khách hàng khi đơn hàng được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, ghi chú về khách hàng được cập nhật khi khách hàng đó tạo đơn hàng mới.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo một đơn hàng thử nghiệm qua cửa hàng hoặc chấp nhận khoản thanh toán cho một đơn hàng nháp.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí