Đã tạo đơn hàng

Yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng bắt đầu quy trình làm việc khi khách hàng đặt hàng hoặc khi đơn hàng nháp được đánh dấu là đã thanh toán và chuyển đổi thành đơn hàng.

Dữ liệu được cung cấp

Dữ liệu sau được cung cấp cho các quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng.

Dữ liệu được cung cấp cho quy trình làm việc có yếu tố kích hoạt này.
Dữ liệu Mô tả
đơn hàng Đơn hàng đã được tạo. Cho phép truy cập dữ liệu về API GraphQL Admin đối tượng Đơn hàng

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt

Để thử nghiệm quy trình làm việc đang hoạt động bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, bạn có thể:

Thao tác

Yếu tố kích hoạt này cung cấp đơn hàng nên bạn có thể sử dụng bất kỳ thao tác nào yêu cầu đơn hàng, bao gồm:

Đơn hàng cho phép bạn truy cập dữ liệu khác như khách hàng nên bạn có thể sử dụng với các thao tác khách hàng. Điều này bao gồm:

Đơn hàng cũng chứa danh sách dữ liệu như mục hàng. Với thao tác Cho từng, bạn có thể tạo vòng lặp qua các danh sách này và thực hiện thao tác đối với từng mục. Ví dụ: Bạn có thể tạo vòng lặp qua các mục hàng và thêm thẻ cho từng sản phẩm.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc cập nhật ghi chú về khách hàng khi đơn hàng được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, ghi chú về khách hàng được cập nhật khi khách hàng đó tạo đơn hàng mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí