Đã phân tích rủi ro đơn hàng

Yếu tố kích hoạt Đã phân tích rủi ro đơn hàng bắt đầu quy trình làm việc khi quá trình phân tích gian lận của đơn hàng đã hoàn tất. Yếu tố kích hoạt này chỉ được dùng để đánh giá rủi ro cho Shopify, không dùng để đánh giá bên thứ ba.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã phân tích rủi ro đơn hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc hủy đơn hàng nếu mức độ rủi ro cao

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, đơn hàng bị hủy nếu có mức độ rủi ro cao.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã phân tích rủi ro đơn hàng

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo một đơn hàng thử nghiệm kích hoạt quy trình phân tích gian lận của Shopify.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã phân tích rủi ro đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí