Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho của mẫu mã sản phẩm

Yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho của mẫu mã sản phẩm sẽ bắt đầu một quy trình làm việc khi một mẫu mã sản phẩm cụ thể có hàng trong kho thay đổi. Thay đổi hàng trong kho có thể đến từ đơn hàng, thay đổi thủ công đối với hàng trong kho hoặc do một ứng dụng thay đổi số lượng hàng tồn kho.

Dữ liệu được cung cấp

Dữ liệu sau được cung cấp cho các quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho của mẫu mã sản phẩm.

Dữ liệu được cung cấp cho quy trình làm việc có yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho của mẫu mã sản phẩm.
Dữ liệu Mô tả
sản phẩm Sản phẩm có số lượng hàng tồn kho thay đổi.
productVariant Mẫu mã sản phẩm có số lượng hàng tồn kho thay đổi.
inventoryQuantityPrior Số lượng hàng tồn kho trước đó của mẫu mã sản phẩm.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho của mẫu mã sản phẩm

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy thay đổi hàng trong kho của một sản phẩm.

Những lưu ý

  • Yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho của mẫu mã sản phẩm sẽ bắt đầu quy trình làm việc, ngay cả khi sản phẩm không được đánh dấu vào Theo dõi số lượng.
  • Yếu tố kích hoạt này cho phép sử dụng các thao tác ảnh hưởng đến sản phẩm và mẫu mã. Đối với quy trình làm việc tác động đến mặt hàng trong kho, hãy sử dụng yếu tố kích hoạt Đã tạo mặt hàng trong kho.
  • Đơn hàng nháp sẽ không ảnh hưởng đến hàng trong kho có sẵn cho đến khi được chuyển đổi thành đơn hàng.

Ví dụ

Thư viện mẫu Flow có nhiều ví dụ về các trường hợp sử dụng yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho của mẫu mã sản phẩm. Những ví dụ này cho biết cách sử dụng hàng trong kho của sản phẩm, mẫu mã và theo từng địa điểm.

Để kiểm tra số lượng hàng tồn kho tại một địa điểm duy nhất, bạn có thể tìm thông tin số lượng bằng biến productVariant / inventoryItem / inventoryLevels / available chỉnh. Có thể kiểm tra tên hoặc ID địa điểm bằng biến productVariant / inventoryItem / inventoryLevels / location / name hoặc productVariant / inventoryItem / inventoryLevels / location / id.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho của mẫu mã sản phẩm.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho của mẫu mã sản phẩm cho phép thực hiện thao tác với đối tượng Product Graphql API.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí