Đã thêm thẻ khách hàng

Yếu tố kích hoạt Đã thêm thẻ khách hàng sẽ bắt đầu quy trình làm việc khi thêm một hoặc nhiều thẻ cho khách hàng.

Trường

Yếu tố kích hoạt Đã thêm thẻ khách hàng chứa các trường sau đây, bạn có thể sử dụng những trường này trong các điều kiện và thao tác cũng như nhằm mục đích lấy dữ liệu trong quy trình làm việc:

Các trường trong yếu tố kích hoạt Đã thêm thẻ khách hàng.
Trường Mô tả
Thẻ Danh sách các thẻ đã được thêm cho khách hàng.
Khách hàng Khách hàng đã được thêm thẻ.
Shop Cửa hàng đã được thêm thẻ.

Thao tác

Do quy trình làm việc trả về các trường Thẻ, Khách hàngCửa hàng, bạn có thể dùng các thao tác yêu cầu những trường này với yếu tố kích hoạt, ví dụ:

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo khách hàng

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy thêm thẻ cho một khách hàng.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã thêm thẻ khách hàng cho phép các thao tác sử dụng dữ liệu từ đối tượng Customer Graphql API.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí