Đã xóa mặt hàng trong kho

Yếu tố kích hoạt Đã xóa mặt hàng trong kho bắt đầu quy trình làm việc khi mặt hàng trong kho đi kèm với mẫu mã sản phẩm bị xóa.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã xóa mặt hàng trong kho:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi mặt hàng trong kho bị xóa

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi mặt hàng trong kho bị xóa.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã xóa mặt hàng trong kho

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy xóa một mẫu mã khỏi sản phẩm hiện có.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã xóa mặt hàng trong kho cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql InventoryItem.

Các đối tượng đã xóa không có trong API. ID mặt hàng trong kho là chi tiết duy nhất bạn xem được khi mặt hàng trong kho bị xóa. Bạn sẽ không xem được các chi tiết khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí