Đã bỏ tạm dừng đơn hàng thực hiện

Yếu tố kích hoạt Đã bỏ tạm dừng đơn hàng thực hiện sẽ bắt đầu quy trình làm việc khi trạng thái tạm dừng của đơn hàng thực hiện được gỡ bỏ.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã bỏ tạm dừng đơn hàng thực hiện.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ xóa thẻ khi trạng thái tạm dừng của đơn hàng thực hiện được gỡ bỏ

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ bị xóa khỏi đơn hàng khi trạng thái tạm dừng của đơn hàng thực hiện được gỡ bỏ.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã bỏ tạm dừng đơn hàng thực hiện

Yếu tố kích hoạt này áp dụng cho quá trình thực hiện đơn hàng của bên thứ ba, không áp dụng cho sự kiện thực hiện thủ công. Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy liên hệ với dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba để tìm hiểu cách đặt đơn hàng thử nghiệm.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã bỏ tạm dừng đơn hàng thực hiện cho phép thực hiện các thao tác với đối tượng Order Graphql API.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí