Lần thanh toán gói đăng ký không thành công

Yếu tố kích hoạt Lần thanh toán gói đăng ký không thành công bắt đầu quy trình làm việc khi có lần thanh toán gói đăng ký không thành công.

Dữ liệu được cung cấp

Dữ liệu sau được cung cấp cho các quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Lần thanh toán gói đăng ký không thành công.

Dữ liệu được cung cấp cho quy trình làm việc có yếu tố kích hoạt này.
Dữ liệu Mô tả
lần thanh toán gói đăng ký Lần thanh toán gói đăng ký không thành công. Cho phép truy cập dữ liệu về API Admin GraphQL Đối tượng lần thanh toán gói đăng ký
hợp đồng đăng ký Hợp đồng đăng ký đã tạo. Cho phép truy cập dữ liệu về API GraphQL Admin Đối tượng hợp đồng đăng ký

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt

Để thử nghiệm quy trình làm việc đang hoạt động bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, bạn có thể:

  • Cập nhật phương thức thanh toán cho gói đăng ký bằng số thẻ tín dụng 4000000000000002 với Shop Pay. Sau đó, tạo lần thanh toán gói đăng ký và webhook sẽ thực thi.
  • Cập nhật phương thức thanh toán cho gói đăng ký bằng số thẻ tín dụng 4000000000009995 với Stripe. Sau đó, tạo lần thanh toán gói đăng ký và webhook sẽ thực thi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí