Giám sát quy trình làm việc trong Shopify Flow

Sau khi một quy trình làm việc chạy, bạn có thể giám sát hiệu suất và hành vi của quy trình làm việc đó. Để xem lại hiệu suất của quy trình làm việc, trên trang quản trị Shopify, chuyển đến Ứng dụng > Shopify Flow > Hoạt động. Trang Hoạt động liệt kê tất cả phiên bản quy trình làm việc của bạn.

Trang Hoạt động hiển thị những thông tin sau:

 • quy trình làm việc đã chạy
 • tên cửa hàng có quy trình làm việc đã chạy
 • danh sách thao tác đã thực hiện, nếu có
 • thao tác đã thực hiện có thành công hay không

Xem chi tiết về một lần chạy quy trình làm việc

Để xem thông tin chi tiết về một quy trình làm việc riêng lẻ, nhấp vào tên cuar quy trình làm việc.

Mục Trạng thái cho biết quy trình làm việc đã hoàn tất hay chưa.

Mục Thao tác cho biết số lượng thao tác trong quy trình làm việc đã chạy thành công. Để xem danh sách đầy đủ các thao tác và trạng thái thực hiện các thao tác đó, nhấp vào X thao tác đã thành công.

Mục Chi tiết lần chạy hiển thị bản xem trước của quy trình làm việc.

 • Biểu tượng màu xanh lá biểu thị điều kiện đã đáp ứng và thao tác đã thực hiện.
 • Biểu tượng màu xám biểu thị điều kiện không được đáp ứng và thao tác không được thực hiện.
 • Biểu tượng màu xanh dương cho thấy quy trình làm việc bị tạm dừng bằng thao tác Chờ.

Ví dụ về nhật ký chạy quy trình của một quy trình làm việc thêm thẻ khách hàng dựa trên chi tiêu trọn đời của khách hàng

Trong ví dụ này, khách hàng đặt đơn hàng giúp nâng tổng số tiền đã chi tiêu tại cửa hàng lên 976,48 USD. Yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng sẽ bắt đầu quy trình làm việc và kiểm tra tổng số tiền đã chi tiêu. Tổng số tiền đã chi tiêu không bằng hoặc lớn hơn 1000 USD, vì vậy quy trình làm việc sẽ chuyển sang điều kiện tiếp theo. Tổng số tiền đã chi tiêu đáp ứng điều kiện tiếp theo là bằng hoặc lớn hơn 700 USD. Quy trình làm việc sẽ thực hiện thao tác Thêm thẻ khách hàng và thêm thẻ Hạng Bạc vào hồ sơ của khách hàng.

Sau bản xem trước quy trình làm việc là mục kết quả cung cấp thêm thông tin chi tiết.

 • Mục Bắt đầu khi... cho biết yếu tố kích hoạt đã bắt đầu quy trình làm việc.
 • Mục Kiểm tra xem... cho biết các điều kiện đã được kiểm tra và liệu các điều kiện đó đã được đáp ứng hay chưa.
 • Mục Đã thực hiện... cho biết các thao tác mà quy trình làm việc đã thực hiện.
 • Mục Kết quả sẽ hiển thị các thông tin sau cùng ngày giờ:

Ví dụ về mục kết quả trong nhật ký chạy quy trình của một quy trình làm việc thêm thẻ khách hàng dựa trên chi tiêu trọn đời của khách hàng

Giám sát quy trình làm việc sử dụng thao tác Cho từng

Các quy trình làm việc bao gồm thao tác Cho từng sẽ lặp lại các thao tác nhiều lần. Vì vậy, sau đây là những thông tin chính xác về trang Hoạt động đối với quy trình làm việc chứa thao tác Cho từng:

 • Các mục Trạng tháiThao tác áp dụng cho tất cả các thao tác do thao tác Cho từng thực hiện.
 • Mục Chi tiết lần chạy, bao gồm cả bản xem trước quy trình làm việc, chỉ áp dụng cho thao tác cuối cùng do thao tác Cho từng thực hiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí