Giám sát quy trình làm việc trong Shopify Flow

Sau khi quy trình làm việc chạy, bạn có thể giám sát hiệu suất và hành vi của quy trình trên trang Hoạt động. Trang Hoạt động sẽ liệt kê tất cả phiên bản quy trình làm việc của bạn.

Trang Hoạt động hiển thị những thông tin sau:

  • quy trình làm việc đã chạy
  • tên cửa hàng có quy trình làm việc đã chạy
  • danh sách thao tác đã thực hiện, nếu có
  • thao tác đã thực hiện có thành công hay không

Xem chi tiết về một lần chạy quy trình làm việc

Nếu bạn muốn xem chi tiết về một lần chạy quy trình, hãy nhấp vào tên quy trình làm việc.

Nếu muốn xem chi tiết về một lần chạy quy trình, bạn có thể nhấp vào tên quy trình làm việc. Nhật ký chạy quy trình sẽ hiển thị quá trình chạy của quy trình làm việc.

  • Biểu tượng màu xanh lá biểu thị điều kiện đã đáp ứng và thao tác đã thực hiện.
  • Biểu tượng màu xám biểu thị điều kiện không được đáp ứng và thao tác không được thực hiện.
  • Biểu tượng màu xanh dương cho thấy quy trình làm việc bị tạm dừng bằng thao tác Chờ.

Ví dụ về nhật ký chạy quy trình của một quy trình làm việc thêm thẻ khách hàng dựa trên chi tiêu trọn đời của khách hàng

Trong ví dụ này, khách hàng đặt đơn hàng giúp nâng tổng số tiền đã chi tiêu tại cửa hàng lên 976,48 USD. Yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng sẽ bắt đầu quy trình làm việc và kiểm tra tổng số tiền đã chi tiêu. Tổng số tiền đã chi tiêu không bằng hoặc lớn hơn 1000 USD, vì vậy quy trình làm việc sẽ chuyển sang điều kiện tiếp theo. Tổng số tiền đã chi tiêu đáp ứng điều kiện tiếp theo là bằng hoặc lớn hơn 700 USD. Quy trình làm việc sẽ thực hiện thao tác Thêm thẻ khách hàng và thêm thẻ Hạng Bạc vào hồ sơ của khách hàng.

Kết quả

Mục Kết quả sẽ hiển thị các thông tin sau cùng ngày giờ:

  • Yếu tố kích hoạt bắt đầu quy trình làm việc
  • Những lần kiểm tra đã thực hiện và liệu điều kiện có được đáp ứng hay không
  • Thao tác đã thực hiện, nếu có

Ví dụ về mục kết quả trong nhật ký chạy quy trình của một quy trình làm việc thêm thẻ khách hàng dựa trên chi tiêu trọn đời của khách hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí