Cho từng

Thao tác Cho từng thực hiện một thao tác đối với từng mục trong danh sách, khi thao tác đó được kết nối với tùy chọn Thực hiện thao tác này đối với từng mục. Thao tác này hoạt động trên các danh sách như mục hàng trong đơn hàng hoặc trong quy trình làm việc truy xuất dữ liệu bằng một trong những thao tác sau:

Sau khi thêm thao tác Cho từng, chọn một hoặc cả hai tùy chọn sau:

  • Nhấp vào Thì để thêm duy nhất một thao tác hoặc điều kiện. Thao tác này được thực hiện sau khi tất cả thao tác thực hiện bởi Thực hiện thao tác này đối với từng mục đã hoàn tất.
  • Nhấp vào Thực hiện thao tác này đối với từng mục để thêm thao tác sẽ thực hiện trên từng mục nhập trong danh sách do thao tác Nhận trả về.

Ví dụ: Bạn tạo quy trình làm việc chạy mỗi tuần một lần. Quy trình làm việc sử dụng thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng để truy xuất các đơn hàng được đặt trong tuần đó và gắn thẻ cho từng đơn hàng. Sau khi gắn tất cả các thẻ, quy trình làm việc sẽ gửi email để cho biết rằng quá trình gắn thẻ đã hoàn tất.

Ví dụ về quy trình làm việc truy xuất danh sách đơn hàng được đặt trong tuần trước và thêm thẻ vào từng đơn hàng, sau đó gửi email.

Những lưu ý khi sử dụng thao tác Cho từng

Đọc kỹ những lưu ý sau trước khi sử dụng thao tác Cho từng:

Bạn chỉ có thể thực hiện một điều kiện hoặc thao tác ngay sau khi chọn Thực hiện thao tác này đối với từng mục. Bạn có thể thêm nhiều điều kiện bổ sung sau khi chọn tùy chọn này, nhưng mỗi tùy chọn chỉ có thể dẫn đến duy nhất một điều kiện hoặc thao tác.

Ví dụ: Bạn tạo quy trình làm việc sử dụng thao tác Cho từng. Bạn nhấp vào Thực hiện thao tác này đối với từng mục và thêm một điều kiện. Trong điều kiện này và trong mọi điều kiện sau đó, bạn chỉ có thể thêm một thao tác hoặc điều kiện vào tùy chọn Thì hoặc Nếu không thì.

Ví dụ về quy trình làm việc sử dụng nhiều điều kiện sau khi chọn Thực hiện thao tác này đối với từng mục.

Trường

Thao tác Cho từng bao gồm các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Cho từng.
Trường Mô tả
Danh sách Bắt buộc. Danh sách các mục là đối tượng của thao tác. Đây có thể là danh sách do thao tác Nhận hoặc do một yếu tố kích hoạt trả về, ví dụ như danh sách mục hàng do yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng trả về.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Cho từng trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Giám sát quy trình làm việc

Sau khi một quy trình làm việc chạy, bạn có thể xem lại hiệu suất của quy trình đó trên trang Hoạt động của Shopify Flow. Sau đây là những thông tin chính xác về quy trình làm việc chứa thao tác Cho từng:

  • Các mục Trạng tháiThao tác áp dụng cho tất cả các thao tác do thao tác Cho từng thực hiện.
  • Mục Chi tiết lần chạy, bao gồm cả bản xem trước quy trình làm việc, chỉ áp dụng cho thao tác cuối cùng do thao tác Cho từng thực hiện.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc truy xuất danh sách đơn hàng chưa thực hiện mỗi ngày vào lúc 5:00 tối và thêm thẻ vào từng đơn hàng được truy xuất.

Trong quy trình làm việc ví dụ này, danh sách đơn hàng chưa thực hiện được truy xuất hằng ngày vào lúc 5:00 chiều. Thẻ Expedite shipping được thêm vào mọi đơn hàng trong danh sách.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí