Xuất nhật ký

Thao tác Xuất nhật ký sẽ ghi đầu ra văn bản vào nhật ký chạy quy trình làm việc trong mục Chi tiết lần chạy của trang Lịch sử chạy. Thao tác này có thể hữu ích trong việc sửa lỗi quy trình làm việc bằng cách xem dữ liệu trong môi trường hoặc xem kết quả biểu thức liquid của quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Xuất nhật ký chứa các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Xuất nhật ký.
Trường Mô tả
Thông tin đầu ra Bắt buộc. Văn bản để ghi vào nhật ký chạy bằng thao tác Xuất nhật ký.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Xuất nhật ký trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ ghi tên đơn hàng vào nhật ký chạy quy trình làm việc.

Trong quy trình làm việc mẫu này, thao tác Xuất nhật ký sẽ ghi tên đơn hàng vào nhật ký chạy quy trình làm việc.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí