Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập

Thao tác Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập sẽ xóa sản phẩm kích hoạt quy trình làm việc khỏi một bộ sưu tập.

Trường

Thao tác Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập.
Trường Mô tả
Bộ sưu tập Bộ sưu tập mà sản phẩm bị xóa. Nhấp vào Chọn bộ sưu tập để chọn bộ sưu tập cần xóa sản phẩm.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID sản phẩm, xác định sản phẩm cần xóa khỏi bộ sưu tập. ID sản phẩm được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập khi sản phẩm được lưu trữ

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, sản phẩm bị xóa khỏi bộ sưu tập khi trạng thái sản phẩm thay đổi từ đang xử lý thành đã lưu trữ.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại thay đổi collectionRemoveProducts.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí