Thêm mục hàng cho đơn hàng

Thao tác Thêm mục hàng cho đơn hàng sẽ thêm một mẫu mã sản phẩm vào đơn hàng bắt đầu quy trình làm việc. Bạn có thể sử dụng thao tác này để thêm mẫu mã sản phẩm miễn phí hoặc trả phí mà bạn định tính phí.

Thao tác Thêm mục hàng cho đơn hàng sẽ chạy sau khi quá trình thanh toán hoàn tất. Vì vậy, khách hàng chỉ nhìn thấy mục hàng nếu xem đơn hàng.

Trường

Thao tác Thêm mục hàng cho đơn hàng bao gồm các trường sau.

Trường Mô tả
GID mẫu mã sản phẩm Bắt buộc. GID mẫu mã sản phẩm sẽ xác định sản phẩm được thêm vào đơn hàng. Định dạng của GID là gid://shopify/ProductVariant/, sau đó là số ID mẫu mã.

Ví dụ: Bạn truy cập trang của một mẫu mã trong trang quản trị Shopify. URL trên thanh địa chỉ của trình duyệt là https://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567/variants/36485954240671. ID mẫu mã là 36485954240671 và GID mẫu mã sản phẩm là gid://shopify/ProductVariant/36485954240671.
Số lượng Bắt buộc. Số lượng sản phẩm mà quy trình làm việc thêm vào một đơn hàng. Số lượng này phải lớn hơn 0.
Cho phép mẫu mã trùng lặp Khi bạn chọn trường này, quy trình làm việc sẽ thêm số lượng mẫu mã vào đơn hàng, ngay cả khi mẫu mã đó đã nằm trong đơn hàng.
Gửi email thông tin cập nhật về đơn hàng cho khách hàng Khi bạn chọn trường này, quy trình làm việc sẽ thông báo cho khách hàng về tất cả thay đổi đối với đơn hàng, bao gồm cả các khoản thanh toán bổ sung.
Ghi chú vào lịch trình đơn hàng Khi có văn bản, quy trình làm việc sẽ thêm văn bản đó làm ghi chú trên lịch trình đơn hàng.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Thêm mục hàng cho đơn hàng có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID đơn hàng, xác định đơn hàng để thêm mục hàng vào. ID đơn hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Thêm mục hàng cho đơn hàng trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm mục hàng khi đơn hàng được tạo có chi phí trên 10.000 USD

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, mặt hàng miễn phí được thêm vào đơn hàng khi chi phí của đơn hàng đó trên 10.000 USD.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại thay đổi order​Edit​Add​Variant.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí