Thêm mục hàng cho đơn hàng

Thao tác Thêm mục hàng cho đơn hàng sẽ thêm một mẫu mã sản phẩm vào đơn hàng bắt đầu quy trình làm việc. Bạn có thể sử dụng thao tác này để thêm mẫu mã sản phẩm miễn phí hoặc trả phí mà bạn định tính phí.

Thao tác Thêm mục hàng cho đơn hàng sẽ chạy sau khi quá trình thanh toán hoàn tất. Vì vậy, khách hàng chỉ nhìn thấy mục hàng nếu xem đơn hàng.

Trường

Thao tác Thêm mục hàng cho đơn hàng bao gồm các trường sau.

Trường Mô tả
Mẫu mã sản phẩm Bắt buộc. Nhấp vào nút Duyệt xem trên trường này để chọn mẫu mã sản phẩm trong cửa hàng.

Trường này cũng hỗ trợ GID mẫu mã sản phẩm được nhập thủ công để xác định sản phẩm sẽ thêm vào đơn hàng. Định dạng của GID là gid://shopify/ProductVariant/, theo sau là số ID mẫu mã.

Ví dụ: Bạn truy cập trang của một mẫu mã trên trang quản trị Shopify. URL trên thanh địa chỉ của trình duyệt là https://admin.shopify.com/store/shopname/products/1234567/variants/36485954240671. ID mẫu mã là 36485954240671 và GID mẫu mã sản phẩm là gid://shopify/ProductVariant/36485954240671.
Số lượng Bắt buộc. Lượng sản phẩm mà quy trình làm việc thêm vào đơn hàng. Số lượng phải lớn hơn 0. Trường này hỗ trợ liquid. Mọi liquid phải được đánh giá là một số, nếu không thì sẽ gây ra lỗi thời gian chạy.
Cho phép mẫu mã trùng lặp Khi bạn chọn trường này, quy trình làm việc sẽ thêm số lượng mẫu mã vào đơn hàng, ngay cả khi mẫu mã đó đã nằm trong đơn hàng.
Gửi email thông tin cập nhật về đơn hàng cho khách hàng Khi bạn chọn trường này, quy trình làm việc sẽ thông báo cho khách hàng về tất cả thay đổi đối với đơn hàng, bao gồm cả các khoản thanh toán bổ sung.
Ghi chú vào lịch trình đơn hàng Khi có văn bản, quy trình làm việc sẽ thêm văn bản đó làm ghi chú trên lịch trình đơn hàng.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Thêm mục hàng cho đơn hàng có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID đơn hàng, xác định đơn hàng để thêm mục hàng vào. ID đơn hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể sử dụng thao tác Thêm mục hàng trong đơn hàng trong các quy trình làm việc chứa thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng hoặc bất kỳ yếu tố kích hoạt nào chứa đơn hàng, ví dụ như:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm mục hàng khi đơn hàng được tạo có chi phí trên 10.000 USD

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, mặt hàng miễn phí được thêm vào đơn hàng khi chi phí của đơn hàng đó trên 10.000 USD.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại thay đổi order​Edit​Add​Variant.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí