Đã tạo sự kiện hoàn thành đơn hàng

Yếu tố kích hoạt Đã tạo sự kiện thực hiện đơn hàng bắt đầu quy trình làm việc khi trạng thái thực hiện của đơn hàng hiện có thay đổi.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo sự kiện thực hiện đơn hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi đã xác nhận trạng thái thực hiện đơn hàng

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email sẽ được gửi khi đã xác nhận thực hiện đơn hàng.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo sự kiện thực hiện đơn hàng

Yếu tố kích hoạt này áp dụng cho quá trình thực hiện đơn hàng của bên thứ ba, không áp dụng cho sự kiện thực hiện thủ công. Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy liên hệ với dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba để tìm hiểu cách đặt đơn hàng thử nghiệm.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã tạo sự kiện thực hiện đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql FulfillmentEvent.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí