Cập nhật trường thông tin bổ sung cho cửa hàng

Thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung cửa hàng thêm một trường thông tin bổ sung vào cửa hàng, trường này sẽ kích hoạt quy trình làm việc hoặc cập nhật một trường thông tin bổ sung hiện có trên cửa hàng đó.

Trường

Thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung cửa hàng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung cửa hàng.
Trường Mô tả
Không gian tên cho trường thông tin bổ sung Bắt buộc. Không gian tên cho trường thông tin bổ sung là không gian chứa một nhóm các trường thông tin bổ sung. Tập hợp các trường thông tin bổ sung lại trong một không gian tên sẽ ngăn trường thông tin bổ sung của bạn khỏi xung đột với các trường thông tin bổ sung khác.
Khóa Bắt buộc. Khóa là một mã nhận dạng cho giá trị trường thông tin bổ sung.
Giá trị Bắt buộc. Giá trị này là thông tin cần lưu trữ trong trường thông tin bổ sung. Giá trị này luôn được lưu trữ dưới dạng chuỗi, bất kể trường thông tin bổ sung là loại nào.
Loại Loại dữ liệu của giá trị trường thông tin bổ sung.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung cửa hàng trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm trường thông tin bổ sung vào cửa hàng khi một bộ sưu tập được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, trường thông tin bổ sung được thêm vào cửa hàng khi một bộ sưu tập được tạo trong cửa hàng đó.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại đối tượng input MetafieldInput.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí