Chờ

Thao tác Chờ sẽ trì hoãn thao tác hoặc điều kiện tiếp theo của quy trình làm việc trong một khoảng thời gian nhất định. Khi quy trình làm việc chạy đến thao tác Chờ, tất cả các bước sau đây trong quy trình làm việc sẽ bị trì hoãn đến khi hết thời gian chờ.

Thay đổi quy trình làm việc đang hoạt động bằng thao tác Chờ có thể dẫn đến kết quả ngoài dự kiến. Trước khi dùng thao tác này để thực hiện thay đổi đối với quy trình làm việc, xác định xem bạn có các lần chạy đang hoạt động của quy trình làm việc trong trạng thái chờ hay không bằng cách tham khảo trang Hoạt động. Nếu quy trình làm việc có thao tác Chờ đã kích hoạt và có các lần chạy đang hoạt động ở trạng thái chờ thì tình huống sau sẽ xảy ra:

  • Nếu bạn chỉnh sửa quy trình làm việc để thay đổi điều kiện hoặc thao tác sau khoảng thời gian chờ, khi lần chạy đang hoạt động tiếp tục chạy, quy trình sẽ sử dụng phiên bản cập nhật thay vì phiên bản gốc.
  • Nếu bạn hủy kích hoạt hoặc xóa quy trình làm việc, các lần chạy đang hoạt động trong trạng thái chờ sẽ bị dừng. Quy trình làm việc được đánh dấu là đã hủy.

Trường

Thao tác Chờ chứa các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Chờ.
Trường Mô tả
Thời gian chờ Khoảng thời gian trì hoãn trước khi quy trình làm việc tiến hành bước tiếp theo. Theo mặc định, thời gian trì hoãn được đặt thành 0 giây. Để đặt thời gian trì hoãn, thực hiện những bước sau:
  • Nhập khoảng thời gian trì hoãn trước. Khoảng thời gian này có thể là số nguyên hoặc số thập phân, ví dụ như 2,5.
  • Chọn khoảng thời gian trì hoãn trước.

Yếu tố kích hoạt

Có thể sử dụng*thao tác* Chờ trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc chờ 1 ngày trước khi gửi email

Trong quy trình làm việc mẫu này, thao tác chờ được dùng để trì hoãn các thao tác và điều kiện còn lại trong quy trình làm việc cho đến khi hết 1 ngày. Sau 1 ngày, nếu đơn hàng chưa được thực hiện, email sẽ được gửi đi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí