Chờ

Thao tác Chờ sẽ trì hoãn thao tác hoặc điều kiện tiếp theo của quy trình làm việc trong một khoảng thời gian nhất định. Khi quy trình làm việc đến thao tác Chờ , tất cả các bước sau trong quy trình làm việc sẽ bị trì hoãn đến khi hết thời gian chờ. Khi hết thời gian chờ, quy trình làm việc sẽ chuyển sang bước tiếp theo.

Những lưu ý

Thời gian chờ tối đa

Thao tác Chờ sẽ trì hoãn các thao tác hoặc điều kiện trong tối đa 90 ngày ở mỗi quy trình làm việc. Nếu nhập thời gian chờ lâu hơn 90 ngày, bạn sẽ không thể kích hoạt quy trình làm việc. Nếu bạn cần một quy trình làm việc chờ lâu hơn 90 ngày, bạn nên cân nhắc sử dụng quy trình làm việc đã lên lịch cùng với thao tác "Nhận dữ liệu". Phương thức này sẽ khiến thay đổi bạn thực hiện có hiệu lực ngay lập tức.

Thay đổi quy trình làm việc đang hoạt động

Việc thay đổi quy trình làm việc đang hoạt động bằng thao tác Chờ có thể dẫn đến kết quả ngoài dự kiến. Trước khi dùng thao tác này để thực hiện thay đổi đối với quy trình làm việc, xác định xem bạn có các lần chạy đang hoạt động của quy trình làm việc trong trạng thái chờ hay không bằng cách tham khảo trang Hoạt động. Nếu quy trình làm việc có thao tác Chờ đã kích hoạt và có các lần chạy đang hoạt động ở trạng thái chờ thì tình huống sau sẽ xảy ra:

  • Nếu bạn chỉnh sửa quy trình làm việc để thay đổi điều kiện hoặc thao tác sau khoảng thời gian chờ, khi lần chạy đang hoạt động tiếp tục chạy, quy trình sẽ sử dụng phiên bản cập nhật thay vì phiên bản gốc.
  • Nếu bạn hủy kích hoạt hoặc xóa quy trình làm việc, các lần chạy đang hoạt động trong trạng thái chờ sẽ bị dừng. Quy trình làm việc được đánh dấu là đã hủy.

Làm mới dữ liệu

Nếu quy trình làm việc bao gồm thao tác Nhận, Tính tổng hoặc Đếm trước bước Chờ thì dữ liệu trả về sẽ không khả dụng sau bước Chờ. Để nhận quyền truy cập vào dữ liệu đó, hãy thêm một bước bổ sung cùng loại sau bước Chờ.

Sau khi hết thời gian chờ, dữ liệu liên quan đến quy trình làm việc sẽ được làm mới. Thông tin truy xuất từ cửa hàng sẽ được cập nhật để hiển thị chính xác tại thời điểm thời gian chờ kết thúc. Nếu thông tin truy xuất từ cửa hàng thay đổi trong thời gian chờ thì thông tin mới sẽ được sử dụng khi quy trình làm việc tiếp tục hoạt động trở lại, chứ không phải thông tin đã được truy xuất khi yếu tố kích hoạt bắt đầu quy trình làm việc lần đầu tiên.

Ví dụ: Bạn có một quy trình làm việc bắt đầu khi đơn hàng được tạo. Quy trình làm việc sẽ kiểm tra tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu trong cửa hàng và thêm thẻ khách hàng nếu tổng giá trị từ 750 USD trở lên. Tuy nhiên, bạn có quyền quyết định thêm thao tác Chờ giữa yếu tố kích hoạt và điều kiện và đặt thời gian trì hoãn là 7 ngày.

Một khách hàng có tổng số tiền chi tiêu 700 USD đặt đơn hàng trị giá 100 USD. Quy trình làm việc được kích hoạt và đơn hàng mới sẽ tăng tổng số tiền chi tiêu của họ lên 800 USD. Tổng số tiền chi tiêu sẽ không bị kiểm tra cho đến khi hết thời gian chờ. Ngày hôm sau, khách hàng hủy đơn hàng và nhận hoàn tiền. Sau khi hết thời gian chờ, thông tin sẽ được truy xuất từ cửa hàng của bạn. Tổng số tiền chi tiêu của khách hàng lúc này là 700 USD và khách hàng sẽ không được gán thẻ khách hàng.

Trường

Thao tác Chờ chứa các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Chờ.
Trường Mô tả
Thời gian chờ Khoảng thời gian trì hoãn trước khi quy trình làm việc tiến hành bước tiếp theo. Theo mặc định, thời gian trì hoãn được đặt thành 0 giây. Để đặt thời gian trì hoãn, thực hiện những bước sau:
  • Nhập khoảng thời gian trì hoãn trước. Khoảng thời gian này có thể là số nguyên hoặc số thập phân, ví dụ như 2,5.
  • Chọn khoảng thời gian trì hoãn trước.

Yếu tố kích hoạt

Có thể sử dụng*thao tác* Chờ trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc chờ 1 ngày trước khi gửi email

Trong quy trình làm việc mẫu này, thao tác chờ được dùng để trì hoãn các thao tác và điều kiện còn lại trong quy trình làm việc cho đến khi hết 1 ngày. Sau 1 ngày, nếu đơn hàng chưa được thực hiện, email sẽ được gửi đi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí