Đánh dấu đơn hàng thực hiện là đã thực hiện

Thao tác Đánh dấu đơn hàng thực hiện là đã thực hiện sẽ tạo quá trình thực hiện cho toàn bộ mục hàng trên đơn hàng thực hiện.

Nếu đơn hàng thực hiện ở trạng thái không thể thực hiện, ví dụ như ON_HOLD, thì quy trình làm việc Flow sẽ không hoạt động. Đơn hàng thực hiện phải ở trạng thái có thể thực hiện được. Bạn có thể xác định điều này bằng cách đặt điều kiện để đánh giá xem FulfillmentOrder.supportedActions.action có bao gồm CREATE_FULFILLMENT không.

Trường

Thao tác Đánh dấu đơn hàng thực hiện là đã thực hiện bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Đánh dấu đơn hàng thực hiện là đã thực hiện.
Trường Mô tả
Thông báo Thông báo bổ sung được gửi kèm theo quá trình thực hiện.
Thông báo cho khách hàng Thông báo cho khách hàng rằng đơn hàng đã được thực hiện.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Đánh dấu đơn hàng thực hiện là đã thực hiện sẽ hoạt động đối với đơn hàng thực hiện. Thao tác này sử dụng ID đơn hàng thực hiện để xác định đơn hàng thực hiện và tạo quá trình thực hiện cho đơn hàng đó. Bạn có thể sử dụng thao tác Đánh dấu đơn hàng thực hiện là đã thực hiện trong các quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Bạn cũng có thể sử dụng thao tác Đánh dấu đơn hàng thực hiện là đã thực hiện trong bất kỳ quy trình làm việc nào lặp đi lặp lại qua các đơn hàng thực hiện bằng thao tác Cho từng vòng lặp (lặp lại).

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc tạo quá trình thực hiện khi đơn hàng thực hiện thay đổi địa điểm

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, khi đơn hàng thực hiện được chuyển đến địa điểm mới, quá trình thực hiện sẽ được tạo cho đơn hàng thực hiện đó.

Example of a workflow that marks all fulfillment orders in an order as fulfilled when an order is created
Trong ví dụ về quy trình làm việc này, khi có đơn hàng được tạo, quá trình thực hiện sẽ được tạo cho tất cả các đơn hàng thực hiện.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, hãy xem thay đổi fulfillmentCreateV2.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí