Yếu tố kích hoạt trong Flow mới

Yếu tố kích hoạt là sự kiện bắt đầu quy trình làm việc. Sau khi chọn yếu tố kích hoạt để bắt đầu quy trình làm việc, bạn có thể đặt các thao tác cần thực hiện ngay hoặc có thể đặt điều kiện để xác định các thao tác được thực hiện.

Thử nghiệm quy trình làm việc

Để thử nghiệm yếu tố kích hoạt quy trình làm việc, trước tiên, hãy đảm bảo quy trình làm việc có thể chạy an toàn nếu một sự kiện thực xảy ra khi quy trình làm việc đang hoạt động.

Các bước thực hiện:

  1. Kích hoạt quy trình làm việc.
  2. Tạo một sự kiện khiến yếu tố kích hoạt bắt đầu quy trình làm việc. Ví dụ: Nếu bạn đang thử nghiệm sự kiện Đã tạo bộ sưu tập, hãy tạo một bộ sưu tập trong trang quản trị Shopify.
  3. Theo dõi trang Hoạt động để xác minh rằng quy trình làm việc đã chạy.

Để biết thêm thông tin về theo dõi quy trình làm việc, tham khảo Theo dõi quy trình làm việc trong Shopify Flow.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí