Đã tạo đơn hàng nháp

Yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng nháp bắt đầu quy trình làm việc khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba tạo một đơn hàng nháp.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng nháp.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ cho khách hàng khi đơn hàng nháp được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ được thêm vào hồ sơ khách hàng khi đơn hàng nháp gắn thẻ đó được tạo.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng nháp

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo một đơn hàng nháp.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng nháp cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql DraftOrder.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí