Đã tạo mặt hàng trong kho

Yếu tố kích hoạt Đã tạo mặt hàng trong kho bắt đầu quy trình làm việc khi mặt hàng trong kho đi kèm với mẫu mã sản phẩm được tạo.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo mặt hàng trong kho:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi có mặt hàng trong kho không được theo dõi được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi mặt hàng trong kho không được theo dõi được tạo.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo mặt hàng trong kho

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy thêm một mẫu mã vào sản phẩm hiện có.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã tạo mặt hàng trong kho cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql InventoryItem.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí