Khắc phục sự cố lỗi Flow và giới hạn sử dụng

Tài liệu này mô tả lỗi và giới hạn thường gặp, lý do xảy ra và cách khắc phục. Có hai loại lỗi bạn có thể gặp phải trong Flow là lỗi vĩnh viễn và lỗi tạm thời.

Lỗi khi chỉnh sửa quy trình làm việc

Khi chỉnh sửa quy trình làm việc, bạn có thể gặp phải các lỗi khiến bạn không thể lưu quy trình làm việc. Dưới đây là những lỗi thường gặp khi chỉnh sửa quy trình làm việc:

Không tìm thấy dữ liệu

Khi thêm thao tác mới vào quy trình làm việc, bạn có thể gặp phải lỗi thông báo rằng Data not found, ví dụ như Customer data not found. Lỗi này xảy ra khi không có dữ liệu cần thiết cho thao tác. Ví dụ: Nếu bạn thêm thao tác yêu cầu ID sản phẩm, lỗi này có nghĩa là quy trình làm việc chưa cung cấp sản phẩm có thể sử dụng.

Thông thường, dữ liệu này được cung cấp bởi yếu tố kích hoạt hoặc thao tác "Nhận dữ liệu". Nếu sử dụng "Nhận dữ liệu" thì sự cố thường gặp là thao tác này yêu cầu một mục duy nhất (khách hàng) nhưng thao tác này lại cung cấp một danh sách (danh sách khách hàng). Để gọi thao tác, bạn phải thêm thao tác Cho từng để lặp lại danh sách và gọi thao tác cho từng mục trong danh sách.

Đối với các sự cố với dữ liệu yếu tố kích hoạt, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn thao tác để tìm yếu tố kích hoạt cung cấp dữ liệu phù hợp.

Lỗi khi chạy quy trình làm việc

Khi lần chạy quy trình làm việc xảy ra lỗi, lần chạy quy trình làm việc đó sẽ được đánh dấu là không thành công. Thông báo lỗi sẽ hiển thị trong chi tiết lần chạy quy trình làm việc. Sau đây là những lỗi thường gặp khi chạy quy trình làm việc không thành công:

Lỗi tạm thời

Lỗi tạm thời là lỗi xảy ra tạm thời khi Flow không thể hoàn tất tác vụ. Những lỗi này sẽ được thử lại cho đến khi thành công hoặc đạt đến giới hạn thời gian chờ. Ví dụ: Nếu Flow không thể liên hệ với đối tác khi thực hiện thao tác trình kết nối, Flow sẽ thử lại tác vụ nhiều lần trước khi từ bỏ.

Các lần thử lại được trải ra, với độ trễ giữa mỗi lần thử tiếp theo tăng từ độ trễ trước đó. Thông thường, khi một quy trình làm việc gặp lỗi tạm thời, quy trình sẽ duy trì trạng thái chạy trong một thời gian dài khi thử lại các tác vụ.

Khi thử lại tác vụ thành công, quy trình làm việc vẫn tiếp tục. Nếu thử lại tác vụ gặp lỗi vĩnh viễn, quy trình làm việc sẽ không hoạt động. Mỗi mục quy trình làm việc có giới hạn thực hiện trên kết hợp là 36 giờ. Nếu bước có lỗi tạm thời không thành công trước khi đạt đến giới hạn đó, quy trình làm việc sẽ không thành công.

Quy trình làm việc có bước chờ được chia thành nhiều mục, ảnh hưởng đến cách tính giới hạn thời gian chờ trong quy trình làm việc. Mỗi mục là một nhóm tác vụ được thực thi cùng nhau và mỗi mục có giới hạn thời gian riêng là 36 giờ. Ví dụ: Nếu một quy trình làm việc có một bước chờ trong một giờ thì các tác vụ trước bước chờ sẽ được thực thi cùng nhau trong một mục và các tác vụ sau bước chờ sẽ được thực thi cùng nhau trong mục khác. Nếu một quy trình làm việc có nhiều bước chờ, các tác vụ giữa mỗi bước chờ sẽ được thực thi cùng nhau trong một mục. Các quy trình làm việc không có bước chờ được xem là một mục.

Lỗi tạm thời thỉnh thoảng là lỗi thường gặp. Tuy nhiên, nếu quy trình làm việc liên tục gặp phải lỗi tạm thời như nhau trong nhiều lần chạy, có thể cần định cấu hình lại quy trình làm việc.

Hết thời gian chờ của bước

Step timed out lỗi thường xảy ra khi một tác vụ trong quy trình làm việc cố truy vấn quá nhiều dữ liệu trong một mục. Lỗi này thường xảy ra trong các quy trình làm việc lặp lại danh sách, đặc biệt là danh sách lồng nhau quá lớn để tìm nạp kịp thời.

Khi một quy trình làm việc gặp lỗi này, yếu tố kích hoạt hoặc bước chờ sẽ hiển thị dưới dạng retrying.

Để giải quyết vấn đề này, kiểm tra mọi điều kiện truy cập vào danh sách và danh sách lồng nhau để đảm bảo các điều kiện đó chính xác. Một vấn đề thường gặp là một điều kiện sẽ kiểm tra tất cả sản phẩm trong cửa hàng thay vì chỉ kiểm tra sản phẩm trong đơn hàng.

Trạng thái 5xx

Hầu hết các thao tác của Flow liên quan đến việc tạo lệnh gọi HTTP. Đôi khi, lỗi mạng hoặc các sự cố máy chủ khác có thể khiến lệnh gọi HTTP thất bại và trả về mã lỗi trong khoảng từ 500 đến 599. Chứng kiến lỗi này xảy ra một lần không phải là vấn đề, nhưng các trường hợp lặp lại có thể cho thấy vấn đề với máy chủ xử lý tác vụ chứ không phải cách cấu hình bước.

Loại lỗi này hiển thị nhiều nhất trong thao tác Gửi yêu cầu HTTP, nhưng có thể xảy ra ở hầu hết các tác vụ.

GraphQL đã điều chỉnh

Tổng khối lượng công việc do một quy trình làm việc thực hiện bị giới hạn bởi giới hạn tốc độ API, do gói của bạn xác định một phần. Thông thường, không đạt đến giới hạn này, trừ khi một quy trình làm việc rất phức tạp hoặc có lỗi thiết kế vô tình. Sau đây là ví dụ về các trường hợp có thể dẫn đến lỗi này:

  • Liquid hoặc điều kiện trong vòng lặp quy trình làm việc đối với một danh sách có khối lượng dữ liệu lớn, ví dụ như kiểm tra giá trị trường thông tin bổ sung chứa HTML.
  • Liquid hoặc điều kiện trong vòng lặp quy trình làm việc đối với một danh sách lớn, ví dụ như vòng lặp shop.orders trong cửa hàng lớn.
  • Quy trình làm việc tạo ra vòng lặp vô hạn trong đó quy trình làm việc tiếp tục tạo số lần chạy quy trình làm việc mới. Ví dụ: Điều này có thể xảy ra nếu quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt Đã thêm thẻ khách hàng và bao gồm thao tác Thêm thẻ khách hàng.

Nếu đạt đến giới hạn, bạn sẽ nhận được lỗi GraphQL throttled. Lỗi này có thể ảnh hưởng đến các quy trình làm việc khác khi cố chạy, vì vậy cần khắc phục lỗi này ngay lập tức nếu xảy ra.

Lỗi vĩnh viễn

Lỗi vĩnh viễn là lỗi xảy ra khi Flow không thể hoàn tất tác vụ và không thể thử lại tác vụ. Ví dụ: Nếu Flow không thể gửi email vì địa chỉ email không hợp lệ thì Flow sẽ không thực hiện lại tác vụ. Thay vào đó, quy trình làm việc sẽ thất bại.

Flow không có quyền truy cập vào tài khoản Google Trang tính của bạn. Vui lòng kết nối lại tài khoản của bạn.

Trình kết nối Google Trang tính yêu cầu bạn liên kết tài khoản Google với Flow để có quyền ghi vào trang tính. Lỗi này có thể xảy ra khi Flow không có quyền ghi vào một tranh tính, do tài khoản không được liên kết từ Flow hoặc do tài khoản đó không thể truy cập vào trang tính đó.

Để giải quyết vấn đề này, đảm bảo tài khoản được sử dụng cho trình kết nối có thể mở bảng tính và có quyền chỉnh sửa. Nếu liên kết sai tài khoản, bạn có thể ngắt kết nối tài khoản đó và kết nối tài khoản mới.

Bước:
  1. Mở hoặc tạo quy trình làm việc mới.
  2. Thêm thao tác.
  3. Chọn trình kết nối Google Trang tính.
  4. Nhấp vào Ngắt kết nối, sau đó nhấp vào Kết nối.

Thao tác flow đã nhận được thuộc tính không hợp lệ. Khách hàng không chấp nhận tiếp thị.

Thao tác Gửi email tiếp thị không gửi email cho những khách hàng không đồng ý nhận và vĩnh viễn thất bại nếu quy trình làm việc cố gắng thực hiện.

Để giải quyết vấn đề này, thêm điều kiện trong quy trình làm việc kiểm tra trạng thái gói đăng ký của khách hàng. Bạn có thể đảm bảo rằng khách hàng đã đồng ý nhận email tiếp thị trước khi gửi. Làm theo các bước trong Quản lý danh sách người đăng ký nhận email.

Thiếu tài nguyên cho [loại tài nguyên]

Lỗi này cho biết một tài nguyên như customer hoặc order đã bị xóa trước khi quy trình làm việc có thể tìm nạp dữ liệu. Lỗi này hay xảy ra nhất sau một bước chờ nhưng có thể xảy ra với yếu tố kích hoạt cũng như nếu tài nguyên bị xóa rất nhanh sau khi sự kiện kích hoạt xảy ra.

Nhận thông báo khi xảy ra lỗi

Nếu việc xảy ra lỗi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động cửa hàng, bạn có thể thiết lập thông báo khi có lỗi xảy ra. Có thể xây dựng thông báo lỗi như bất kỳ quy trình làm việc nào khác bằng yếu tố kích hoạt Đã xảy ra lỗi quy trình làm việc. Thông báo lỗi được thiết kế để hạn chế tiếng ồn, vì vậy bạn sẽ chỉ nhận được một thông báo cho mỗi phiên bản quy trình làm việc.

Để bắt đầu, bạn có thể sử dụng một trong các mẫu sau:

Thử lại lần chạy

Trong một số trường hợp, lần chạy quy trình làm việc có thể gặp lỗi hoặc không chạy như dự định. Sau khi khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề trong quy trình làm việc liên quan, bạn có thể thử lại các lần chạy trước theo cách thủ công để cải thiện kết quả của những lần chạy trước. Tìm hiểu thêm về thử lại lần chạy quy trình làm việc.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí