Đã xảy ra lỗi quy trình làm việc

Yếu tố kích hoạt Đã xảy ra lỗi quy trình làm việc bắt đầu quy trình làm việc nếu quy trình làm việc không thành công trong khi thực thi.

Yếu tố kích hoạt này được thiết kế để chỉ chạy một lần trên mỗi phiên bản quy trình làm việc trong vòng 30 ngày. Ví dụ: Nếu quy trình làm việc không thành công 10 lần trong một ngày, yếu tố kích hoạt này sẽ chỉ chạy một lần. Nếu quy trình làm việc được chỉnh sửa và lại không thành công, yếu tố kích hoạt này sẽ chạy lại. Nếu quy trình làm việc xảy ra lỗi một lần vào tháng 2 và một lần nữa vào tháng 4 (hơn 30 ngày), thông báo thứ hai sẽ được gửi đi.

Trường

Yếu tố kích hoạt Đã xảy ra lỗi quy trình làm việc chứa các trường sau đây và bạn có thể sử dụng các trường đó trong điều kiện và thao tác cũng như để lấy dữ liệu trong quy trình làm việc:

Các trường trong yếu tố kích hoạt Đã xảy ra lỗi quy trình làm việc.
Trường Mô tả
ID quy trình làm việc ID quy trình làm việc không thành công.
ID lần chạy quy trình làm việc ID lần chạy không thành công.
Tên quy trình làm việc Tên của quy trình làm việc không thành công.
Miền Shopify Tên miền .myshopify.com của cửa hàng.
URL chạy quy trình làm việc URL đến trang chạy quy trình làm việc không thành công.
URL quy trình làm việc URL đến trang tóm tắt quy trình làm việc không thành công.
Phiên bản quy trình làm việc Phiên bản quy trình làm việc không thành công.

Để tạo liên kết đến lần chạy quy trình làm việc, bạn có thể sử dụng các biến được cung cấp như sau: https://{{shopDomain}}/admin/apps/flow/web/overview/activity/{{workflowRunId}}

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã xảy ra lỗi quy trình làm việc

Để thử nghiệm quy trình thông báo bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo và kích hoạt một quy trình làm việc thử nghiệm liên tục gặp lỗi. Chỉ cần quy trình làm việc không thành công hoàn tất, quy trình thông báo sẽ được tự động kích hoạt. Để thử nghiệm lại quy trình thông báo, hãy tạo quy trình làm việc không thành công mới hoặc chỉnh sửa quy trình làm việc hiện có. Sau khi chắc chắn rằng quy trình làm việc hoạt động như dự định, hãy xóa quy trình làm việc thử nghiệm.

Thao tác

Có thể sử dụng mọi thao tác không yêu cầu dữ liệu với yếu tố kích hoạt Đã xảy ra lỗi quy trình làm việc. Những thao tác này bao gồm:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ gửi email khi quy trình làm việc gặp lỗi

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí