Đã cập nhật hợp đồng đăng ký

Yếu tố kích hoạt Đã cập nhật hợp đồng đăng ký sẽ bắt đầu quy trình làm việc khi người dùng trong tổ chức hoặc ứng dụng bên thứ ba cập nhật hợp đồng đăng ký.

Trường

Yếu tố kích hoạt Đã cập nhật hợp đồng đăng ký chứa các trường sau đây, bạn có thể sử dụng những trường này trong các điều kiện và thao tác cũng như nhằm mục đích lấy dữ liệu trong quy trình làm việc:

Các trường trong yếu tố kích hoạt đã cập nhật hợp đồng đăng ký.
Trường Mô tả
Hợp đồng đăng ký Hợp đồng đăng ký đã được cập nhật.
Khách hàng Khách hàng sở hữu hợp đồng đăng ký đã cập nhật.
Shop Cửa hàng nơi cập nhật hợp đồng.

Thao tác

Do yếu tố kích hoạt trả về các trường Hợp đồng đăng ký, Khách hàngCửa hàng, bạn có thể dùng các thao tác yêu cầu những trường này với yếu tố kích hoạt, ví dụ:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ cho khách hàng khi hợp đồng đăng ký được cập nhật

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ được thêm cho khách hàng khi hợp đồng đăng ký được cập nhật.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã cập nhật hợp đồng đăng ký

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, tạo gói đăng ký thông qua cửa hàng rồi chỉnh sửa hợp đồng đăng ký bằng ứng dụng gói đăng ký bạn đã cài đặt. Nếu bạn đang dùng ứng dụng gói đăng ký bên thứ ba, tham khảo tài liệu hướng dẫn chỉnh sửa hợp đồng của ứng dụng đó. Nếu bạn đang dùng ứng dụng Shopify Subscriptions bên thứ nhất, tham khảo tài liệu hướng dẫn chỉnh sửa hợp đồng của ứng dụng này.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã cập nhật hợp đồng đăng ký cho phép thực hiện các thao tác bằng đối tượng API Graphql SubscriptionContract.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí