Lịch trình, Nhận dữ liệu và Vòng lặp

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể xây dựng quy trình làm việc bằng cách liên kết nhiều điều kiện và thao tác với một yếu tố kích hoạt sẽ chạy khi một sự kiện xảy ra. Trong một số trường hợp sử dụng, bạn có thể sẽ không tìm thấy yếu tố kích hoạt nào phù hợp với nhu cầu, hoặc bạn cần yếu tố kích hoạt chạy vào một thời điểm nhất định, hoặc có thể bạn sẽ cần làm việc với danh sách dữ liệu.

Ví dụ: Giả sử bạn muốn có một bản tóm tắt hằng ngày về các đơn hàng chưa thực hiện. Với nhóm tính năng này, bạn có thể chạy quy trình làm việc sẽ chạy hàng ngày vào một thời điểm nhất định, trong đó nhận những đơn hàng này rồi gửi cho bạn bản tóm tắt các đơn hàng đó.

Trong tài liệu này, bạn sẽ tìm hiểu về yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch, thao tác Nhận dữ liệu và Thao tác Cho từng. Nếu không chắc về cách sử dụng những tính năng này hiệu quả nhất, bạn có thể khám phá thêm ví dụ và mẫu sử dụng những yếu tố kích hoạt và thao tác này, hoặc xem video giải thích này.

Yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch

Thay vì bắt đầu quy trình làm việc bằng một sự kiện, yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch sẽ bắt đầu quy trình làm việc vào thời điểm và ngày cụ thể mà bạn chỉ định. Bạn cũng có thể lên lịch để quy trình làm việc chạy lại hằng giờ, hằng ngày, hằng tuần hoặc hằng tháng. Do chạy theo lịch trình, để sử dụng dữ liệu như khách hàng, đơn hàng hoặc sản phẩm, bạn phải sử dụng thao tác để lấy dữ liệu đó. Bạn có thể thực hiện điều này bằng thao tác Nhận dữ liệu.

Thao tác Nhận dữ liệu

Hầu hết các thao tác sẽ thực hiện một số thay đổi trong cửa hàng (ví dụ như thêm thẻ cho khách hàng) hoặc gửi lệnh đến ứng dụng (ví dụ như hướng dẫn ứng dụng gửi thông báo đẩy cho khách hàng).

Thao tác Nhận dữ liệu tìm nạp dữ liệu từ cửa hàng để sử dụng trong Flow. Những thao tác này sẽ gọi truy vấn bằng một nhóm bộ lọc, chẳng hạn như chỉ để cập nhật thông tin nào đó trong ngày hôm trước. Thao tác trả về danh sách dữ liệu khớp với dữ liệu đó. Ví dụ: Thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng gọi truy vấn Đơn hàng trên API Admin và trả về danh sách đơn hàng khớp với truy vấn của bạn.

Các thao tác sau truy xuất thông tin từ cửa hàng để bạn có thể sử dụng dữ liệu đó trong quy trình làm việc. Tìm hiểu chi tiết từng thao tác để biết cách lọc dữ liệu và dữ liệu nào được trả về:

Thẻ Liquid

Khi sử dụng thao tác Nhận dữ liệu có ngày, bạn có thể sử dụng thẻ Liquid date_minusdate_plus để thay đổi ngày trong truy vấn. Ví dụ: Để tính ngày là thời điểm 5 ngày trước thời gian chạy đã lên lịch của quy trình làm việc, bạn có thể sử dụng Liquid sau:

{{ scheduledAt | date_minus: "5 days" }}

Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng các thẻ này, tham khảo tài liệu về biến Liquid.

Vòng lặp

Khi sử dụng thao tác Nhận dữ liệu, bạn sẽ nhận được danh sách dữ liệu khớp với truy vấn của mình. Bạn có thể sử dụng thao tác Cho từng để tạo vòng lặp qua danh sách đó. Trong vòng lặp Cho từng, bạn có thể sử dụng các điều kiện và thao tác chỉ áp dụng cho mục đó.

Ví dụ: Bạn có thể tạo quy trình làm việc bao gồm thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng. Sau đó, bạn có thể sử dụng thao tác Cho từng để thêm thẻ cho mọi đơn hàng.

Ví dụ về quy trình làm việc truy xuất danh sách đơn hàng mỗi tuần và thêm thẻ vào từng đơn hàng được truy xuất.

Thao tác tổng hợp

Khi làm việc với danh sách, bạn có thể sẽ cần đếm số lượng mục cần sử dụng trong các Điều kiện và Thao tác sau đó. Ví dụ: Bạn có thể muốn kiểm tra xem liệu sẽ có nhiều hơn 0 kết quả hay không trước khi gửi email. Flow cung cấp những thao tác này để thực hiện tính toán trên dữ liệu của danh sách trong quy trình làm việc:

  • Đếm - trả về số lượng mục nhập trong danh sách
  • Tính tổng - cộng giá trị của tất cả mục nhập trong danh sách

Các hạn chế thường gặp

  • Thao tác Nhận dữ liệu và Cho từng chỉ có thể chạy trên danh sách gồm tối đa 100 mục.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí