Quy trình làm việc nâng cao

Bạn có thể sử dụng các thành phần của Shopify Flow để tạo quy trình tự động hóa hiệu quả bằng cách liên kết nhiều điều kiện và thao tác với nhau. Tuy nhiên, một số quy trình tự động hóa phức tạp hơn và yêu cầu quy trình làm việc nâng cao. Các yếu tố kích hoạt và thao tác được dùng trong quy trình làm việc nâng cao có cách hoạt động rất khác biệt, ví dụ như bắt đầu vào một thời điểm và ngày cụ thể, lặp lại thao tác và điều phối dữ liệu.

Xem lại những mục sau để biết thêm thông tin về quy trình làm việc nâng cao. Nếu chưa biết chắc làm thế nào để sử dụng những tính năng này hiệu quả nhất thì bạn có thể tìm hiểu một số ví dụ và mẫu có sử dụng những yếu tố kích hoạt và thao tác này.

Tìm hiểu thêm về quy trình làm việc nâng cao trong Shopify Flow.

Yếu tố kích hoạt

Hầu hết các yếu tố kích hoạt được kích hoạt khi một thao tác cụ thể diễn ra trong cửa hàng hoặc ứng dụng bên thứ ba, ví dụ như khi có đơn hàng được đặt hoặc khi khách hàng xác minh độ tuổi của họ bằng ứng dụng. Khi yếu tố kích hoạt được kích hoạt, một số dữ liệu sẽ được tự động nhập vào quy trình làm việc về sự kiện đã khiến quy trình làm việc bắt đầu. Ví dụ: Quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng chứa thông tin về đơn hàng đó, bao gồm khách hàng đã đặt hàng.

Thay vì bắt đầu quy trình làm việc bằng một sự kiện, yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch sẽ bắt đầu quy trình làm việc vào thời điểm và ngày cụ thể mà bạn chỉ định. Do đó, thông tin sẽ không được tự động nhập. Nếu bạn muốn tạo quy trình làm việc thực hiện thao tác đối với đối tượng trong cửa hàng, ví dụ như khách hàng, sản phẩm hoặc đơn hàng thì bạn cần nhập thông tin đó từ cửa hàng. Bạn có thể thực hiện điều này bằng thao tác Nhận.

Thao tác

Hầu hết các thao tác sẽ thực hiện một số thay đổi trong cửa hàng hoặc gửi lệnh đến ứng dụng, ví dụ như thêm thẻ vào hồ sơ khách hàng hoặc hướng dẫn ứng dụng gửi thông báo đẩy đến khách hàng. Ví dụ: Quy trình làm việc chứa thao tác Thêm thẻ khách hàng sẽ thêm thẻ vào khách hàng nếu quy trình làm việc được kích hoạt và mọi điều kiện bạn đặt ra được đáp ứng.

Thay vì thực hiện thay đổi trong cửa hàng hoặc ứng dụng, một số thao tác ảnh hưởng đến dữ liệu trong quy trình làm việc. Các thao tác sau truy xuất thông tin từ cửa hàng để bạn có thể sử dụng dữ liệu đó trong quy trình làm việc:

Thay vì thực hiện thay đổi trong cửa hàng hoặc truy xuất dữ liệu, các thao tác sau thực hiện tính toán trên dữ liệu đã tồn tại sẵn trong quy trình làm việc:

  • Đếm - trả về số lượng mục nhập trong danh sách
  • Tính tổng - cộng giá trị của tất cả mục nhập trong danh sách

Vòng lặp

Thay vì thực hiện một thao tác, thao tác Cho từng sẽ sửa đổi một thao tác thực hiện sau nó. Ngoài tùy chọn Thì cho phép bạn thêm một điều kiện hoặc thao tác khác, thao tác Cho từng có tùy chọn Thực hiện thao tác này đối với từng mục. Tùy chọn này thực hiện thao tác sau trên từng mục nhập trong danh sách do thao tác Nhận trả về.

Ví dụ: Bạn tạo một quy trình làm việc bao gồm thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng. Sau đó, bạn có thể sử dụng thao tác Cho từng để thêm thẻ vào từng đơn hàng do thao tác Nhận trả về.

Ví dụ về quy trình làm việc truy xuất danh sách đơn hàng mỗi tuần và thêm thẻ vào từng đơn hàng được truy xuất.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí