Ví dụ về quy trình làm việc nâng cao

Xem lại một số ví dụ về quy trình làm việc nâng cao bạn có thể sử dụng trong Shopify Flow.

Nhận thông tin tổng quan hằng ngày về các đơn hàng bị nhỡ thời hạn thực hiện 2 ngày

Bạn có thể sử dụng quy trình làm việc này để xác định xem có đơn hàng nào bị nhỡ thời hạn cam kết vận chuyển hay không, và nếu có thì giá trị của những đơn hàng đó là bao nhiêu.

Trong ví dụ này, quy trình làm việc chạy hàng ngày vào lúc 5:00 chiều. Quy trình làm việc sử dụng thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng để truy xuất danh sách đơn hàng chưa được thực hiện trong thời hạn vận chuyển hai ngày. Sau đó, thao tác Cho từng sẽ thêm thẻ vào tất cả đơn hàng giao trễ. Quy trình làm việc này cũng sử dụng thao tác Đếm để xác định số lượng đơn hàng giao trễ và thao tác Tính tổng để xác định giá trị của những đơn hàng đó. Các biến được tạo bởi thao tác ĐếmTính tổng sẽ được dùng để gửi email nhằm cho biết số lượng và giá trị của các đơn hàng.

Ví dụ về quy trình làm việc truy xuất danh sách đơn hàng giao trễ, gắn thẻ các đơn hàng đó và gửi email gồm thông tin về số lượng và giá trị của các đơn hàng đó.

Cài đặt mẫu quy trình làm việc này vào cửa hàng.

Khi có đơn hàng mới, hãy kiểm tra xem có phải cùng một khách hàng đã đặt đơn hàng khác trong vòng 24 giờ qua không

Bạn có thể sử dụng quy trình làm việc này để xác định xem liệu cùng một khách hàng đã đặt nhiều đơn hàng trong cùng ngày hay không, và nếu có thì quy trình làm việc này sẽ tạm dừng quá trình thực hiện để có thể vận chuyển các đơn hàng cùng lúc.

Trong ví dụ này, quy trình làm việc sẽ chạy mỗi khi đơn hàng mới được tạo. Quy trình làm việc sử dụng thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng để truy xuất danh sách đơn hàng do khách hàng đặt trong ngày hôm trước. Sau đó, thao tác Đếm sẽ xác định số lượng đơn hàng mà khách hàng đã đặt. Nếu cùng một khách hàng đặt hai hoặc nhiều đơn hàng trong cùng ngày thì quá trình thực hiện đơn hàng sẽ bị tạm dừng và thẻ sẽ được thêm vào đơn hàng.

Ví dụ về quy trình làm việc truy xuất danh sách nhiều đơn hàng, gắn thẻ và tạm dừng quá trình thực hiện các đơn hàng đó.

Cài đặt mẫu quy trình làm việc này vào cửa hàng.

Hằng ngày, nhận một email tóm tắt gồm danh sách các sản phẩm đã hết hàng

Bạn có thể sử dụng quy trình làm việc này để tạo danh sách tất cả các sản phẩm hết hàng và gửi email.

Trong ví dụ này, quy trình làm việc chạy hàng ngày vào lúc 9:00 tối. Quy trình làm việc sử dụng thao tác Nhận dữ liệu sản phẩm để truy xuất danh sách sản phẩm không có hàng trong kho. Thao tác Đếm sẽ xác định số lượng mặt hàng đã hết hàng. Các biến được tạo bởi thao tác Nhận dữ liệu đơn hàngĐếm sẽ được dùng để gửi email nhằm cho biết số lượng sản phẩm và danh sách các sản phẩm đó.

Ví dụ về quy trình làm việc truy xuất danh sách nhiều đơn hàng, gắn thẻ và tạm dừng quá trình thực hiện các đơn hàng đó.

Cài đặt mẫu quy trình làm việc này vào cửa hàng.

Mỗi ngày một lần, tìm tất cả đơn hàng liên quan đến tiền bồi hoàn và gắn thẻ khách hàng

Bạn có thể sử dụng quy trình làm việc này để theo dõi khách hàng đã yêu cầu bồi hoàn.

Trong ví dụ này, quy trình làm việc chạy hàng ngày vào lúc 10:00 sáng. Quy trình làm việc sử dụng thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng để truy xuất danh sách đơn hàng có tiền bồi hoàn. Sau đó, thao tác Cho từng sẽ thêm thẻ vào tất cả khách hàng đã đặt những đơn hàng đó.

Ví dụ về quy trình làm việc truy xuất danh sách đơn hàng có tiền bồi hoàn và gắn thẻ khách hàng liên quan đến các đơn hàng đó.

Cài đặt mẫu quy trình làm việc này vào cửa hàng.

Khi đơn hàng mới được tạo, tìm hiểu xem khách hàng đã tạo bao nhiêu đơn hàng trong sáu tháng qua

Bạn có thể sử dụng quy trình làm việc này để xác định số lượng đơn hàng mà khách hàng đã đặt trong vòng sáu tháng qua và thêm thẻ khách hàng thân thiết.

Trong ví dụ này, quy trình làm việc sẽ chạy mỗi khi đơn hàng mới được tạo. Quy trình làm việc sử dụng thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng để truy xuất danh sách đơn hàng mà khách hàng đã đặt trong vòng sáu tháng qua. Sau đó, thao tác Đếm sẽ xác định số lượng đơn hàng mà khách hàng đã đặt và thao tác Tính tổng sẽ xác định giá trị của những đơn hàng đó. Thẻ khách hàng sẽ được thêm nếu số lượng đơn hàng bằng hoặc lớn hơn năm, đồng thời một thẻ khác sẽ được thêm nếu giá trị đơn hàng bằng hoặc lớn hơn 100 USD.

Ví dụ về quy trình làm việc truy xuất danh sách đơn hàng, tính số lượng và tổng giá trị các đơn hàng đó và thêm thẻ khách hàng.

Cài đặt mẫu quy trình làm việc này vào cửa hàng.

Hằng ngày, nhận danh sách tất cả đơn hàng nháp đang mở và gửi tin nhắn Slack

Bạn có thể sử dụng quy trình làm việc này để gửi tin nhắn Slack cho biết liệu có đơn hàng nháp đang mở trong cửa hàng hay không, và nếu có thì số lượng đơn hàng này là bao nhiêu.

Trong ví dụ này, quy trình làm việc chạy hàng ngày vào lúc 5:00 chiều. Quy trình làm việc sử dụng thao tác Nhận dữ liệu đơn hàng nháp để truy xuất danh sách đơn hàng nháp có trạng thái Mở. Sau đó, thao tác Đếm sẽ xác định số lượng đơn hàng nháp đang mở. Biến được tạo bởi thao tác Đếm sẽ được dùng để gửi tin nhắn Slack nhằm cho biết số lượng đơn hàng nháp đang mở.

Ví dụ về quy trình làm việc truy xuất danh sách đơn hàng nháp, tính số lượng đơn hàng nháp đang mở và gửi tin nhắn Slack.

Cài đặt mẫu quy trình làm việc này vào cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí