Số lượng

Thao tác Đếm sẽ đếm số lượng mặt hàng trong danh sách và cung cấp giá trị đó, ví dụ như số lượng mục hàng trong một đơn hàng.

Trường

Thao tác Đếm chứa các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Đếm.
Trường Mô tả
Danh sách Bắt buộc. Danh sách những gì được đếm bằng thao tác Đếm.

Dữ liệu trả về

Thao tác Đếm không tự mình thực hiện bất kỳ hành động trực tiếp nào trong cửa hàng. Thay vào đó, thao tác này sẽ tính toán dữ liệu từ cửa hàng và cung cấp dữ liệu này để sử dụng trong các bước tiếp theo của quy trình làm việc.

Khi bạn thêm thao tác Đếm vào một quy trình làm việc, các bước theo sau thao tác này sẽ có biến Đếm trong hộp chọn biến. Để sử dụng dữ liệu do truy vấn trích xuất trong các điều kiện hoặc thao tác sau, hãy chọn Đếm trong mục Dữ liệu trả về của bảng cấu hình. Đối với biến được tạo theo yêu cầu, sử dụng đối tượng Count.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Đếm trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc tính số lượng đơn hàng mà khách hàng đã đặt trong ngày hôm trước và gửi email nếu số lượng đó lớn hơn hoặc bằng 3.

Trong quy trình làm việc mẫu này, thao tác Đếm sẽ đếm số lượng đơn hàng do khách hàng đặt trong ngày hôm trước. Nếu số lượng đơn hàng lớn hơn hoặc bằng 3 thì email nội bộ sẽ được gửi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí