Thu hồi thanh toán

Thao tác Thu hồi thanh toán sẽ thu hồi thanh toán cho đơn hàng kích hoạt quy trình làm việc. Nếu muốn sử dụng thao tác Thu hồi thanh toán trong quy trình làm việc thì bạn cần đảm bảo đã thiết lập thu hồi thanh toán thủ công trong trang quản trị Shopify.

Ví dụ: Bạn tạo một quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng và thao tác Thu hồi thanh toán. Yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng chỉ bắt đầu quy trình làm việc khi đơn hàng mới được tạo và không theo dõi các giao dịch mới của đơn hàng. Nếu đơn hàng có chỉnh sửa hoặc bán thêm sau khi mua hàng, khoản thanh toán mới sẽ không được thu hồi. Trong trường hợp này, hãy sử dụng yếu tố kích hoạt Đã tạo giao dịch đơn hàng để bắt đầu quy trình làm việc mỗi lần đơn hàng có giao dịch mới.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Thu hồi thanh toán có một trường ẩn do yếu tố kích hoạt thêm vào. Trường này – trường ID đơn hàng – sẽ xác định đơn hàng cần thu hồi thanh toán. ID đơn hàng được đặt theo mặc định và không thể thay đổi.

Bạn có thể sử dụng thao tác Thu hồi thanh toán trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thu hồi thanh toán cho đơn hàng có mức độ rủi ro trung bình hoặc thấp

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, khoản thanh toán được thu hồi cho đơn hàng có mức độ rủi ro trung bình hoặc thấp.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại đối tượng Giao dịch.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí