Đơn hàng đã hủy

Yếu tố kích hoạt Đã hủy đơn hàng bắt đầu quy trình làm việc khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba hủy một đơn hàng chưa thực hiện.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã hủy đơn hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc lưu trữ đơn hàng khi đơn hàng bị hủy

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, đơn hàng được lưu trữ khi bị hủy.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã hủy đơn hàng

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy hủy một đơn hàng.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã hủy đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí